УСЛУГЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПРИМЕНИ ВАСПИТНИХ НАЛОГА И У ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ИЗРЕЧЕНИХ МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 169-184

АУТОР(И): Снежана Соковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.169S

САЖЕТАК:

Малолетство учиниоца кривичног дела својим психофизичким особеностима чини фазу извршења кривичних санкција додатно деликатном и веома значајном и подразумева  систем извршења заснован на посебним принципима и посебној организацији. Циљ рада је анализа активности надлежних органа старатељства, како  у фази изрицања васпитних налога и васпитних мера, тако и у фази њиховог извршења. У раду се наглашава да остваривање „унутрашње динамике“ система васпитних мера, од избора конкретне мере до њеног укидања, са свим међу-модалитетима кумулације, замене и прилагођавања промењеним условима извршења или постигнутом успеху, надлежном суду омогућава сарадња са органима старатељства. Управо се на терену примене васпитних мера као основне врсте кривичних санкција за малолетне учиниоце кривичних дела  најјасније уочава изузетна повезаност система малолетничког кривичног  правосуђа са системом социјалне заштите.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

малолетничко правосуђе, органи старатељства, услуге социјалне заштите, васпитне мере, васпитни налози.

ЛИТЕРАТУРА: