ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ КОЈА СЕ МОРА ПРИЈАВИТИ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 397-409

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.397S

САЖЕТАК:

Државна помоћ за истраживање и развој и иновације спада у условно компатибилну хоризонталну државну помоћ. Условно компатибилна државна помоћ није аутоматски забрањена, a може бити и допуштена ако се утврди да је компатибилна са унутрашњим тржиштем. У неким случајевима постоји правна претпоставка да је условно компатибилна државна помоћ компатибилна са унутрашњим тржиштем. То су случајеви када се државна помоћ додељује под условима који су прописани Регулативом Комисије бр. 651/2014 од 17. јуна 2014. године (на снази у време писања овог рада), односно Регулативом коју Комисија доноси на основу тзв. GBER (General Block Exemption) Регулативе Савета. У том случају нову државну помоћ није потребно нити нотификовати. Међутим, уколико услови за изузеће од обавезе пријављивања нису испуњени, то не значи да се због тога претпоставља да планирана државна помоћ није у складу са унутрашњим тржиштем. У том случају се спроводи редован поступак оцене компатибилности претходно пријављене државне помоћи и она ће бити дозвољена уколико се, кумулативно, њоме доприноси јасно дефинисаном циљу од заједничког интереса, постоји потреба за интервенцијом државе, примерена је циљу који се жели постићи, има подстицајни ефекат, сразмерна је циљу који се жели остварити, изостају неоправдани негативни ефекти на конкуренцију и трговину између држава чланица и ако је додела помоћи транспарентна.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Европска унија, контрола државне помоћи, истраживање и развој, иновације.

ЛИТЕРАТУРА: