ФИНАНСИРАЊА СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 55-78

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.055DJ

САЖЕТАК:

Законом о спорту Републике Србије из 2016. године  установљен је јединствени систем финансирања спорта из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, у смислу да су утврђена одређена заједничка правила која се примењују подједнако на све  нивое јавних власти, уз уважавање одређених специфичности финансирања спорта са нивоа јединица локалне самоуправе. Из буџета јединице локалне самоуправе могу се  искључиво финансирати одређени програми, односно пројекти којим се у текућој години задовољавају законом утврђене потребе и интереси грађана у области спорта, уз поштовање законом утврђених приоритета. Аутор у раду анализира пет година примене Закона о спорту (2016-2020) у вези процеса одобравања и финансирања програма у области спорта у општинама и градовима Републике Србије, и указује на бројне проблеме који су се у том погледу појавили. Они се односе како на процес одобрења предлога програма и закључења уговора о реализовању одобрених програма тако и на процес контроле реализације програма и постизања планираних ефеката.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

спорт, јединице локалне самоуправе, буџет, финансирање програма, Закон о спорту.

ЛИТЕРАТУРА: