МЕРЕ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБА КРЕДИТОРА У ФРАНЦУСКОМ ПРАВУ XIX ВЕКА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 435-444

АУТОР(И): Милица Маринковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.435M

САЖЕТАК:

Аутор у раду даје преглед грађанскоправних и кривичноправних мера против поверилачких злоупотреба у Француској у XIX веку. Како је узимање превисоке камате била најчешћа злоупотреба, фокус рада је управо на зеленаштву, али оно је било праћено и другим преварним радњама.

Француска привреда и друштво су у XIX веку прешли велики пут из феудалнe аграрне у капиталистичку индустријску привреде, а у процесу те транзиције незванични зајмодавци – зеленаши, имали су важну улогу. Питање да ли камату треба ограничавати или не постављало се у теорији током читавог XIX века. Пракса је показала да је ограничење камате неопходно и корисно, па је законодавство одговорило прописивањем највише каматне стопе и инкриминацијом зеленаштва као занимања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

камата, законско максимирање каматне стопе, зеленаштво, Француска, 19. век.

ЛИТЕРАТУРА: