ПРАВОСУЂЕ (КРИВИЧНО) КАО ВИД ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 455-457

АУТОР(И): Марија Милојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.445M

САЖЕТАК:

Аутор у раду даје приказ правосудног система кроз призму француске правне теорије о јавним службама по којој је држава скуп јавних служби и то законодавне, управне и судске јавне службе. Рад садржи теоријску анализу појма државне власти а затим и појма јавне службе, услуге од општег интереса и француске правне теорије. У оквиру концепта јавне службе аутор даје осврт на историјат настанка јавних служби. Даље, дефинише се и појам правосудног система као вид судске власти и као вид судске јавне службе са друге стране ради њихове међусобне успоредбе и детаљније анализе. Акценат се ставља и на кривично правосуђе као део правосуђа који такође врши услуге од општег интереса. Циљ рада је да истакне како судска власт није само власт, каква синтагма се најчешће појављује у правној литератури и пракси, већ да у себи садржи и елементе јавне службе и представља једну врсту „услужног сервиса грађана“.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавна служба, државна власт, судска власт – судска јавна служба, правосудни систем, кривично правосуђе, услуга од општег интереса, француска правна теорија, услужни сервис грађана.

ЛИТЕРАТУРА: