ОСВРТ НА ПРОПИСЕ О САХРАЊИВАЊУ УМРЛИХ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 97-113

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.097P

САЖЕТАК:

Предмет ауторкиних анализа су прописи којима су у домаћем праву регулисане погребне услуге. Пошто је реч о обимној теми, ауторка је није могла обрадити у целини, па су у овом раду разматране предности и недостаци у регулативи неколико питања, које она сматра посебно значајним. У прва два дела рада ауторка се бави појмом и начелима сахрањивања. У трећем делу рада она разматра начин на који законодавац уређује питање субјеката који су дужни  обезбедити сахрањивање; а у четвртом делу се бави местом сахрањивања. У том контексту она посебну пажњу посвећује гробљима и гробним местима. У закључном делу рада ауторка, на основу претходно извршених анализа, даје вредносну оцену прописа којима је уређено сахрањивање, посебно указујући на оне, које би за убудуће требало кориговати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

комуналне услуге, погребне услуге, сахрањивање, гробље, гробно место.

ЛИТЕРАТУРА: