Nasleđe 50 (2021)

 

(doi:10.46793/NasKg2150)

[13-25] Dušan M. Ivanić ROMANTIČARSKE PRIPOVIJETKE JAKOVA IGNJATOVIĆA (DOI:10.46793/NasKg2150.013I)

[27-46] Goran M. Maksimović, SRPSKI PRAVOSLAVNI SVEŠTENICI I MONASI U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI 18. I 19. VIJEKA (DOI:10.46793/NasKg2150.027M)

[47-58] Ala L. Tatarenko, METAMORFOZE PROSTORA I VREMENA U PROZI BRUNA ŠULCA I GORANA PETROVIĆA (DOI:10.46793/NasKg2150.047T)

[59-66] Jelica R. Stojanović, HLJEB KAO (NE)PRISUTNOST U POEZIJI MATIJE BEĆKOVIĆA (DOI:10.46793/NasKg2150.059S)

[67-77] Milanka J. Babić, GLAGOLSKI OBLICI U STRUKTURI I ZNAČENJU PRIPOVIJETKE „ČUDNI PODVIŽNIK“ GRIGORIJA BOŽOVIĆA (DOI:10.46793/NasKg2150.067B)

[79-93] Miloš M. Kovačević, FINALNI IMPERATIV U SAVREMENOM SRPSKOM JEZIKU (DOI:10.46793/NasKg2150.079K)

[95-114] Aleksandar Jerkov, SMISAO NASLEĐA: OSTAVITI SVE ZA SOBOM. NEŠTO I O KIŠU, PEKIĆU I PAVIĆU, KAO DA SE UOPŠTE NE OČEKUJE DA UVEK BUDE REČI I O NJIMA (DOI:10.46793/NasKg2150.095J)

[115-127] Slobodan V. Vladušić, BIOGRAFIJA I ŽIVOTNA PRIČA (DOI:10.46793/NasKg2150.115V)

[129-140] Jasmina M. Ahmetagić, PSIHOLOŠKI PRISTUPI U SRPSKOJ FILOLOGIJI (DOI:10.46793/NasKg2150.129A)

[141-161] Dragana B. Vukićević, TROMPLEJSKA BIĆA I TERATOLOŠKI KONCEPT UMETNOSTI (DOI:10.46793/NasKg2150.141V)

[163-180] Lidija D. Delić, OD KAMENA NIKOM NI KAMENA (DOI:10.46793/NasKg2150.163D)

[181-190] Maja M. Anđelković, NEPOZNATI STUDENIČKI PREPIS „PROLOŠKOG ŽITIJA SVETOG SIMEONA“ (DOI:10.46793/NasKg2150.181A)

[191-202] Anka Ž. Simić, SAVINE BESEDE U STUDENICI I ŽIČI U DOMENTIJANOVOM „ŽITIJU SVETOG SAVE“ (DOI:10.46793/NasKg2150.191S)

[203-210] Aleksandar M. Milanović, KOEGZISTENCIJA OBLIKA U DELU „SERBІE PLAČEVNO PAKIPORABOЩENІ“(1815) (DOI:10.46793/NasKg2150.203M)

[211-226] Rajna M. Dragićević, „KAŠA“ U KULTURI I LEKSIČKOM SISTEMU SRPSKOG I RUSKOG NARODA (DOI:: 10.46793/NasKg2150.211D)

[227-239] Saša M. Radojčić, DUALISTIČKA ONTOLOGIJA UMETNIČKOG DELA (DOI:10.46793/NasKg2150.227R)

[241-252] Saša Ž. Radovanović, HEIDEGGER AND „THE MATRIX“ (DOI:10.46793/NasKg2150.241R)

[253-265] Jelica A. Veljović, POSTHUMANISTIČKA ETIKA ODGOVORNOSTI: OD LEVINASA KA DRUGOM, KA NEHUMANOM (DOI:10.46793/NasKg2150.253V)

[267-281] Katarina V. Melić, LE LIBERTINAGE ET LES JEUX DE POUVOIR DANS „LES LIAISONS DANGEREUSES DE LACLOS“ (DOI:10.46793/NasKg2150.267M)

[283-292] Nikola M. Bubanja, FRINGES OF THE NARRATOURBOLOGICAL BELGRADE: DETECTIVE FICTION AND THE SWERVE AWAY FROM THE URBAN (DOI:10.46793/NasKg2150.283B)

[293-306] Marija V. Lojanica, TOWARDS A NEW POETICS OF URBAN SPACE (DOI:10.46793/NasKg2150.293L)

[307-322] Veran J. Stanojević, O ZNAČENJU VEZNIKA „KAD(A)“ U ZAVISNOSLOŽENOJ VREMENSKOJ REČENICI (DOI:10.46793/NasKg2150.307S)

[323-339] Biljana M. Mišić Ilić, „SORRY“ DOESN’T SEEM TO BE THE HARDEST WORD: PRAGMATIC ADAPTATION OF ENGLISH SORRY IN SERBIAN (DOI:10.46793/NasKg2150.323M)

[341-358] Anđelka D. Pejović, FRAZEOLOŠKE JEDINICE IZ PERSPEKTIVE KONSTRUKCIONE GRAMATIKE (DOI:10.46793/NasKg2150.341P)

[359-370] Đorđe M. Despić, ZNACI PESNIČKOG KONCEPTA U RANIM ESEJIMA MIODRAGA PAVLOVIĆA (DOI:10.46793/NasKg2150.359D)

[371-388] Časlav V. Nikolić, „KAD BIH BIO ISTORIČAR“: VULKANI I ISTORIJA U ROMANU „KOD HIPERBOREJACA“ MILOŠA CRNJANSKOG (DOI:10.46793/NasKg2150.371N)

[389-403] Đorđe R. Radovanović, UBISTVO I SAMOUBISTVO U NAOPAKOJ BAJCI – „OLUJACI“ IVE ANDRIĆA (DOI:10.46793/NasKg2150.389R)

[405-422] Jelena S. Mladenović, SUSRET STVARALAČKIH IMAGINACIJA JERONIMA BOŠA I NOVICE TADIĆA (DOI:10.46793/NasKg2150.405M)

[423-435] Dragan B. Bošković, AVANGARDNI MANIFESTI I UBRZANJE KNJIŽEVNOSTI (DOI:10.46793/NasKg2150.423B)

PRIKAZI

[437-439] Zvonko Kovač, ZVONKO TANESKI: POETIKA DISLOKÁCIE – KOMPARATISTICKÉ SONDY K MIGRÁCIÁM V JUŽNOSLOVANSKÝCH LITERATÚRACH PO ROKU 1989. (DOI:10.46793/NasKg2150.437K)

[441-446] Verka Karić, PUT KA POSTHUMANISTIČKOM IDENTITETU (DOI:10.46793/NasKg2150.441K)

[447-453] Milica S. Jovanović, LINGVISTIKA KAO OSNOVA ZA UNAPREĐIVANJE NASTAVE JEZIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (DOI:10.46793/NasKg2150.447J)