МЕТАМОРФОЗЕ ПРОСТОРА И ВРЕМЕНА У ПРОЗИ БРУНА ШУЛЦА И ГОРАНА ПЕТРОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 47-58

АУТОР(И): Ала Л. Татаренко

Е-АДРЕСА: alla.tatarenko@lnu.edu.ua

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.047T

САЖЕТАК:

Овај  рад  је   посвећен   истраживању  метаморфоза  времена и простора у прози Бруна Шулца и Горана Петровића. Избор романа Ситничарница „Код срећне руке” диктиран је сличношћу интенција у насловљавању овог дела и прве књиге приповедака пољског класика (Продавнице циметове боје). Дућани који се тајанствено појављују и тајанствено нестају – то су места где  је сакривена једна од кључних загонетки поетике дела. Као још једно шулцовско место тајне у роману Петровића јавља се књига као паралелни свет, а такође онирички простори које је тешко одвојити од простора реалности.  Оно  што  несумњиво  повезује ове писце – то је умеће осликавања необичне верзије света, зачудност простора радње, порозност граница између сна и јаве. У раду проучавамо функционисање шулцовских места тајне (продавница, врт, Књига). Проучавајући Шулцова и Петровићева места тајне, долазимо до закључка да је њихова загонетка чврсто повезана са загонетком времена које тече по посебним законима. Могућу одгонетку тражимо у серијској теорији времена енглеског филозофа и авијатичара Џона Виљема Дана која је представљена у истраживању Експеримент са временом (1927).

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

време, простор, Бруно Шулц, Горан Петровић, Џон Виљем Дан, Продавнице циметове боје, Ситничарница „Код срећне руке”

ЛИТЕРАТУРА:

 • Borhes 1952: H. L. Borhes, Vremja i Dž. V. Dann, http://www.bibliomsk.ru/library/ global.phtml?mode=10&dirname=borges&filename=jlb14005.phtml› 28. 6. 2021.
 • Bošković 2003: D. Bošković, Šulc, jedinica za meru raspadanja (autopoetički esej), Čačak: Gradac, 148–149.
 • Dan 1927: Dann Dž. V. Eksperiment so vremenem ‹https://gtmarket.ru/laboratory/ basis/5339/5340› 12. 5. 2021.
 • Epštejn 2019: M. Epštejn, Ljubjaščij stanovitsja teoretikom sebja ‹http://textura.club/ lyubyashchij-stanovitsya-teoretikom-sebya/?fbclid=IwAR3iY7RWWJ5B- 8sMObOmhrxTRq-HLrl6-UfwYbLBgHLdp8BiWqvuVntE9zNs›2.06.2021
 • Kiš 2000: D. Kiš, Eseji: autopoetike, Novi Sad: Svetovi.
 • Petrović 2001: G. Petrović, Sitničarnica „Kod srećne ruke”, Beograd: Narodna knjiga/ Alfa
 • Pijanović 1992: P. Pijanović, Proza Danila Kiša, Priština: Jedinstvo, Gornji Milanovac: Dečje novine, Podgorica: Oktoih.
 • Šulc 1961: B. Šulc, Prodavnice cimetove boje. Sanatorijum pod klepsidrom, ‹https:// www.rastko.rs/rastko-umetnost/knjizevnost/umetnicka/schulz/bschulz-dela.php› 12. 6. 2021.
 • Šulte 2003. J.Šulte, Bašta, pepeo kao komentar na Prodavnice cimetove boje i Sanatorijum pod klepsidrom, Čačak: Gradac, 148–149, Čačak, 141–147.
 • Rudnev: V. Rudnev, Džon Uiljam Dann v kulture XX veka ‹https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5339/5340› 24. 6. 2021.
 • Tatarenko 2020: А. Tatarenko, Život, literatura: „šulcovski gen” u prozi Danila Kiša, u: Književnost, kultura, identitet: međunarodni zbornik radova u čast prof. dr Jovana Delića, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 453–464.
 • Tompson 2021: M.Thompson, Danilo Kiš. Žamor povijesti, Zagreb: Fraktura.