O ЗНАЧЕЊУ ВЕЗНИКА „КАД(A)“ У ЗАВИСНОСЛОЖЕНОЈ ВРЕМЕНСКОЈ РЕЧЕНИЦИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 307-322

АУТОР(И): Веран Ј. Станојевић

Е-АДРЕСА: veranva@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.307S

САЖЕТАК:

Ослањајући се на неке принципе тзв. динамичких приступа семантици дискурса, у раду испитујемо семантичку функцију везника кад(а) у зависносложеној временској реченици. Наше анализе показују да је функција везника кад(а) одраз његове дискурсне функције, која се састоји у томе да он, у спрези са предикацијом из временске клаузе, а каткада и самостално, доприноси ажурирању текуће референцијалне  тачке.  У  раду  показујемо  да су различите темпоралне релације које се могу успоставити између радњи главне и зависне реченице последица могућности или немогућности ажурирања референцијалне тачке. Евентуална одступања од правила, као што је значење непосредне постериорности са недогађајним предикатом у главној реченици, објашњавамо разлозима прагматичке природе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

временска реченица, везник кад(a), дискурсна семантика, темпоралне релације

ЛИТЕРАТУРА:

 • Antonić 2001: I. Antonić, Vremenska rečenica, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Antonić 2018: I. Antonić, Rečenice s vremenskom klauzom, u: Piper i dr. Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku, Novi Sad: Matica srpska, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 289−363. [orig.] Антонић 2018: И. Антонић, Реченице с временском клаузом, у: Пипер и др. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 289−363.
 • Babić 2012: D. Babić, Simultanost dva trenutka – o jednom tipu vremenskih rečenica, Анали Филолошког факултета, XIV/1, 235–249.
 • Garey 1957: H. B. Garey, Verbal aspect in French, Language 33, 91−110.
 • Gourlet 2015: F. Gourlet, Quand P comme adverbial de localisation temporelle, thèse de doctorat, Paris : Univeristé Paris-Sorbonne.
 • Hamann 1989: C. Hamann, English temporal clauses in a reference frame model, in: Schopf (ed.), Essays on Tensing in English: Time, text and modality, (Lin- guistische Arbeiten, 228), Tübingen: Max Niemeyer, 31−154.
 • Hinrichs 1986: E. Hinrichs, Temporal anaphora in discourses of English, Linguistics and philosophy, 9 (1): 63−82.
 • Kamp 1979: H. Kamp, Events, instants and temporal reference, in: R. Bäuerle et al. (eds.) Semantics from Different Points of View (Springer Series in Language and Communication, vol 6), Berlin, Heidelberg: Springer, 376−418.
 • Kamp, Rohrer 1983: H. Kamp, C. Rohrer, Tense in texts, in: R. Bauerle et al. (eds.) Meaning, use and interpretation of language, 250−269.
 • Kamp, Reyle 1993: H. Kamp, U. Reyle, From Discourse to Logic: Introduction to Modeltheoretic Semantics of Natural Language, Formal Logic and Discourse Rep- resentation Theory, Dordrecht: Kluwer.
 • Kovačević 2020: M. Kovačević, Simultanost perfektivnih predikacija u zavisnosloženoj rečenici, Srpski jezik 25, 89−100. [orig.] Ковачевић 2020: М. Ковачевић, Симултаност перфективних предикација у зависносложеној реченици, Српски језик 25, 89−100.
 • Milošević 1981-1982: K. Milošević, Jedan funkcionalno neizdiferencirani (kombi- novani) tip odnosa u složenoj rečenici u srpskohrvatskom jeziku, Скопје: Македонски јазик, XXXII−XXXIII, 465−467.
 • Milošević 1982: K. Milošević, Uloga aspekatskog značenja u predstavljanju hronološke determinacije u složenoj rečenici sa temporalnom klauzom u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo: Književni jezik, 11.2, 49−61.
 • Partee 1984: B. Partee, Nominal and temporal anaphora, Linguistics and philosophy, 7 (3): 243−286.
 • Popović 2018: Lj. Popović, Sintaksa taksisa, u: P. Piper i dr. (red.) Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku, Novi Sad: Matica srpska, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 491−595. [orig.] Поповић 2018: Љ. Поповић, Синтакса таксиса, у: П. Пипер и др. (ред.) Синтакса сложене реченице  у савременом српском језику, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 491−595.
 • Rohrer 1977: C. Rohrer, How to Define Temporal Conjunctions, Linguistische Beri- chte, 51: 1−11.
 • Stanojević, Đurić 2019: V. Stanojević, Lj. Đurić, Aspekat kao fazna kategorija i rezul- tativnost u francuskom i srpskom jeziku, Srpski jezik, XXIV, 221–233. [orig.] Станојевић, Ђурић 2019: В. Станојевић, Љ. Ђурић, Аспекaт као фазна категорија и резултативност у француском и српском језику, Српски језик, XXIV, 221–233.
 • Vendler 1967: Z. Vendler, Linguistics in Philosophy. Itaca: Cornel.