ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ У СТРУКТУРИ И ЗНАЧЕЊУ ПРИПОВИЈЕТКЕ „ЧУДНИ ПОДВИЖНИК“ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 67-77

АУТОР(И):  Mиланка Ј. Бабић

Е-АДРЕСА: milanka.babic@ffuis.edu.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.067B

САЖЕТАК:

Наративни и дијалошки дискурс Божовићевих приповиједака карактерише мноштво стандарднојезичких и дијалекатских глаголских лексема и облика у реченичним и субреченичним структурама. У раду се анализира и међуоднос различитих типова глаголске лексике и међуоднос различитих временских, доживљено-временских и модалних глаголских облика у функцији обликовања реченице и њене експресивности, па је и анализа корпуса нужно вишеаспекатска, односно (морфо)синтаксичког, лексичко и синтаксосемантичког и стилистичког карактера, проведена дистрибуционом методом као основном.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

глаголи, лични глаголски облици, аорист, имперфекат, императив, наратор, експресивност, модалност

ЛИТЕРАТУРА:

Извор
  • Григорије Божовић, „Чудни подвижник”, у: Косовске приче, „Антологија  српске књижевности”, пројекат дигитализације класичних дела српске књижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније Microsoft®, веб-сајт www.ask.rs.
Литература
  • Bahtin 1980: Mihail Bahtin, Marksizam i filozofija jezika, Beograd: Nolit.
  • Vuković 1967: Jovan Vuković, Sintaksa glagola, Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
  • Kovačević 2012: М. Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста, Београд: СКЗ
  • Kovačević 2016: М. Ковачевић, „Глаголско исказивање претериталних значења у приповијеци Уклетва Григорија Божовића”, Поетика Григорија Божовића, зборник радова, Косовска Митровица – Ниш – Зубин Поток: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Културни центар „Стари Колашин”, 373–385.
  • Lešić 2005: Z. Lešić, Teorija književnosti, Sarajevo: Sarajevo Publishing.
  • Piper i drugi 2005: П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић,   Б. Тошовић, Синтакса савременог српског језика. Проста реченица, Београд: Институт САНУ – Београдска књига – Матица српска.
  • Prins 2011: Dž. Prins, Naratološki rečnik, Beograd: službeni glasnik. RMS 2007: Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска.
  • Stanojević, Ašić 2006: V. Stanojević, T. Ašić, Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.
  • Tanasić 1996: С. Танасић, Презент у савременом српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ.