КОЕГЗИСТЕНЦИЈА ОБЛИКА У ДЕЛУ „СЕРБІЕ ПЛАЧЕВНО ПАКИПОРАБОЩЕНІ“

Наслеђе 50 (2021), стр. 203-210

АУТОР(И): Александар М. Милановић

Е-АДРЕСА: aleksandar.jus@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.203M

САЖЕТАК:

У раду је извршена анализа напоредних облика у  делу Сербїе плачевно пакипорабощенїе (1815) анонимног аутора, која је показала да је за њега, као за типично дело писано доситејевским типом славеносрпског језика, карактеристична честа коегзистенција сродних облика. Напоредност се запажа и између двеју форми из српскога народног језика (Херцеговина : Ерцеговина, Еникије : Енићије, госпоја : госпођа, шанцови : шанцеви), али пре свега између славенизама и народних речи (љубов : љубав, конец: конац, кров : крв, тисјашча : тисућа, Черногорци : Црногорци). Овакво стање у тексту упоређује се са типичним одређењима доситејевског језика и статусом лексичких славенизама у њему.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

славеносрпски језик, доситејевски језик, коегзистенција облика, конкуренција облика, лексички славенизам

ЛИТЕРАТУРА:

 • Albijanić 2010: А. Албијанић, Прилози о српском предвуковском књижевном језику, Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике – Матица српска – Вукова задужбина.
 • Vitezović 2009: M. Витезовић,  „Књига  испита  историјске  савести”,  поговор у: Србије жалосно поновно поробљење 1813 године (прир. Борислав Челиковић), Београд – Горњи Милановац: Службени гласник – Музеј рудничко-таковског краја, 221–248.
 • Ivić 1991: П. Ивић, Из историје српскохрватског језика, Изабрани огледи II, Ниш: Просвета.
 • Ivić 1998: П. Ивић, Преглед историје српског језика, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
 • Kašić 1987: Ј. Кашић, Трагом Вукове речи, Нови Сад: Матица српска.
 • Milanović 2014: А. Милановић, Језик Јована Суботића, Београд: Чигоја штампа – Филолошки факултет у Београду.
 • Nuorluoto 2017: Ј. Нуорлуото, Језик Јована Стејића: Допринос историји стандардног језика код Срба, Нови Сад – Београд: Матица српска – Завод за уџбенике – Вукова задужбина.
 • Ristić 1953: М. Ристић, „Ко је писац анонимне књижице ’Сербие плачевно пакипорабошчение лета 1813’”, Библиотекар, 3–4, Београд, 128–136.
 • Stijović 1992: С. Стијовић, Славенизми у Његошевим песничким делима, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
 • Subotić 2004: Љ. Суботић, „Из историје књижевног језика: ’питање језика’”, у: Предавања из историје језика (ред. Љиљана Суботић, Вера Васић и Слободан Павловић), Лингвистичке свеске, 4, Нови Сад: Филозофски факултет – Одсек за српски језик и лингвистику, 142–191.
 • Subotić 2006: Lj. Subotić, „Kojim je to jezikom pisao Sterija?”, у: Jovan Sterija Popo- vić – klasik koji nam se obraća (prir. Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas), Vršac: KOV.
 • Tolstoj 2004: Н. И. Толстој, Студије и чланци из историје српског књижевног језика, Београд Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства Вукова задужбина Матица српска.
 • Cvetković Teofilović 2016: И. Цветковић Теофиловић, Језик совершени, Ниш: Филозофски факултет у Нишу.