ЗНАЦИ ПЕСНИЧКОГ КОНЦЕПТА У РАНИМ ЕСЕЈИМА MИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 359-370

АУТОР(И): Ђорђе М. Деспић

Е-АДРЕСА: djordje.despic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.359D

САЖЕТАК:

Рад настоји да на примеру неколико есеја из прве есејистичке књиге Миодрага Павловића, Рокови поезије, укаже на знаке њего- вог будућег поетичког принципа. Аналитичким сагледавањем његовог читања и тумачења поезије Виљема Батлера Јејтса и Васка Попе, али и одређених теоријских и начелних разматрања књи- жевног стварања и песничких облика, указује се на важне ране архитекстуалне трагове Павловићевог песничког концепта. Текст тежи да у контексту Павловићевог опуса истакне евидентно коре- спондирање које се одвија између есејистичке и песничке равни његовог стварања, односно уметничке импликације његових критичко-есејистичких увида. Ова врста уоченог сагласја између његовог есејистичког и поетског плана посебно долази до израза на нивоу есејистичког виђења и доживљаја песничке уметности као напора ка обухватању целине човековог искуства, што ће се касније у самој Павловићевој поезији оваплотити кроз тематизо- вање различитих цивилизацијске пресеке, који су дати у епском распону од античког и библијског простора, до паганског и хри- шћанског света.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Миодраг Павловић, есеј, поезија, интерпретација, архитекстуалност

ЛИТЕРАТУРА:

 • Blanšo 1960: M. Blanšo, Eseji. Beograd: Nolit.
 • Despić 2008: Đ. Despić, Poreklo pesme. Zrenjanin: Agora.
 • Konstantinović 1993: Z. Konstantinović, Komparativno viđenje srpske književnosti. Novi Sad: Svetovi.
 • Pavlović 1952: M. Pavlović, 87 pesama. Beograd: Nolit.
 • Pavlović 1957: M. Pavlović, Oktave. Beograd: Nolit.
 • Pavlović 1958: M. Pavlović, Rokovi poezije. Beograd: SKZ.
 • Pavlović 1962: M. Pavlović, Mleko iskoni. Beograd: Prosveta.
 • Pavlović 1969: M. Pavlović, Velika skitija. Beograd: Prosveta.
 • Pavlović 1969: M. Pavlović, Svetli i tamni praznici. Novi Sad: Matica srpska.
 • Pavlović 1977: M. Pavlović, Pevanja na viru. Beograd: Slovo ljubve.
 • Pavlović 1982: M. Pavlović, Divno čudo. Beograd: Nolit.
 • Pavlović 1987а: M. Pavlović, Poetika žrtvenog obreda. Beograd: Nolit.
 • Pavlović 1990: M. Pavlović, Čitanje zamišljenog. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo.
 • Pavlović 1992: M. Pavlović, Pesme o detinjstvu i ratovima. Beograd: SKZ.
 • Pavlović 1996: M. Pavlović, Izabrane i nove pesme. Beograd: Prosveta.
 • Popović 1987: B. Popović, Samosvest kritike. Beograd: Vuk Karadžić.