ПСИХОЛОШКИ ПРИСТУПИ У СРПСКОЈ ФИЛОЛОГИЈИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 129-140

АУТОР(И): Јасмина М. Ахметагић

Е-АДРЕСА: ahjasmina@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.129A

САЖЕТАК:

Психолошки приступи у тумачењу књижевности сагледани  су овде у оквирима српске филологије: указује се на њихова основна усмерења, методе, достигнућа, мањкавости, али и на репрезентативне профиле проучавалаца. Намера нам је била да паушалноодбацујућој оцени  психолошких  приступа, присутној у културном животу али и у науци о књижевности, супротставимо резултате који су нарастали безмало читав век од стране психолошки оријентисаних тумача књижевности, какви су Хуго Клајн, Никола Милошевић, Зоран Глушчевић, Милослав Шутић, Радоман Кордић, Оливера Жижовић и Иван Настовић. Њихови резултати, који су овде предочени у основним цртама, показују неоправданост сталног проблематизовања психолошких приступа књижевности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

психолошки приступи, психоанализа, Јунг, архетипови, тумачење снова, Лакан, психологија селфа

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ahmetagić 2012: Ј. Ahmetagić, Zlatno runo u svetlu dubinske psihologije, Glas SANU, CDXIX, knj. 28, 13–28.
 • Ahmetagić 2014: Ј. Ahmetagić, Pripovedač i priča, Leposavić: Institut za srpsku književnost.
 • Bruks 1984: P. Brooks, Reading for the plot: design and intention in narrative, New York: Alfred A. Knopf, Inc.
 • Velek, Voren 1974: R. Velek, O. Voren, Teorija književnosti, Beograd: Nolit. Gluščević 1975: З. Глушчевић, Алфа и омега, Београд: „Вук Караџић”.
 • Gluščević 1998: З. Глушчевић, Књижевност и ритуали, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Gluščević 1966: Z. Gluščević, Perom u raboš, Sarajevo: Svjtlost. Klajn 1964: H. Klajn, Šekspir i čoveštvo, Beograd: Prosveta.
 • Klajn 1991: H. Klajn, Frojd, psihoanaliza i literatura: izabrani psihoanalitički spisi, Novi Sad: Izdavačko preduzeće Matice srpske.
 • Klajn 1979: H. Klajn, Osnovni problemi režije, Beograd: Univerzite umetnosti u Beogradu.
 • Kordić 1990: R. Kordić, Zduhač: psihoanaliza teksta, Beograd: Naučna knjiga, Nikšić: Univerzitetska riječ.
 • Nedić 1998: М. Недић, Између митоса и логоса или критичар и есејиста Зоран Глушчевић, у: З. Глушчевић, Књижевност и ритуали, Београд: Српска књижевна задруга, VII–XXXVIII.
 • Paris 1997: B. J. Paris, Imagined Human Beings: A Psychological Approach to Charac- ter and Conflict in Literature and Psychoanalysis, New Yorк: New York University Press.
 • Trebješanin 1986: Ž. Trebješanin, Psihoanalitički metod u istraživanju književnosti: mogućnosti i granice, Psihologija, br. 1-2, 172–183.
 • Šutić 2000: М. Шутић, Књижевна архетипологија, Београд: Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа.