УБИСТВО И САМОУБИСТВО У НАОПАКОЈ БАЈЦИ – „ОЛУЈАЦИ“ ИВЕ АНДРИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 389-403

АУТОР(И): Ђорђе Р. Радовановић

Е-АДРЕСА: djordje.radovanovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.389R

САЖЕТАК:

У раду се анализира суицидална поетика Андрићеве приповетке „Олујаци”. Као најочигледнији пример укрштања и преплитања разноврсних мотива и топоса из усмене књижевности, филозофске, естетичке и антрополошке литературе, приповетка представља огледно поље на коме се на најбољи могући начин може утврдити разликовни потенцијал суицидалног догађаја, као трауматичног чина који припада искључиво искуству модерности (модернизма). Сувишак трауме која води самоубиству место је деконструкције призваног подтекста, али је такође и место осујећења афирмативног односа спрам суицидалне метафизике, какав постоји у раном модернизму. Илузија да се биће Другог (трансценденталног), као сопствено биће, може поседовати у крајности обзнањења суицидалне воље доведена је до пароксизма у, нагонски оспољеном, нарастајућем поседовном рефлексу који води злочину (а не метафизици) и који ни у смрти (самоубиству) не успева (и не може) да положи право на (препознато) Друго, нити да себе конституише унутар те другости.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

самоубиство, инцест, табу, лепота, андрогиност

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Andrić 1971: Ivo Andrić, Pripovetke, Novi Sad, Beograd: Matica srpska, Srpska književna zadruga
  • Karadžić 1958 II: Vuk Stefanović Karadžić, Srpske narodne pjesme: knjiga druga u kojoj su pjesme junačke najstarije, Beograd: Prosveta
Литература
  • Bart 2015: Rolan Bart, Fragmenti ljubavnog govora, Loznica: Karpos
  • Bošković 2013: Dragan Bošković, „Bez imena i znaka: Nihilzam Andrićeve figuracije mostova”, Slavistična revija: časopis za literarno zgodovino in jezik, let. 61, št. 3 (oktobar-decembar 2013), Ljubljana: Slavistično društvo, str. 621–629.
  • Derida 1976: Jacques Derrida, O gramatologiji, Sarajevo: IP »Veselin Masleša«
  • Frojd 1984: Sigmund Frojd, O seksualnoj teoriji, Totem i tabu, Novi Sad: Matica srpska Krnjević 1997: Hatidža Krnjević, Utva zlatokrila: delotvornost tradicije, Beograd: „Filip Višnjić”
  • Levi-Stros 1977: Claude Lévi-Strauss, Strukturalna antropologija, Zagreb: Stvarnost Platon 1981: Platon, Timaj, Beograd: Mladost
  • Platon 2008: Platon, Gozba ili O ljubavi, Beograd: Dereta
  • Samardžija 1997: Snežana Samardžija, Poetika usmenih proznih oblika, Beograd: Narodna knjiga, Alfa
  • Savić Rebac 2015: Anica Savić Rebac, Duh helenstva, Beograd: Službeni glasnik Šutić 2012: Miloslav Šutić, Hermeneutika književnosti, Beograd: Službeni glasnik