СУСРЕТ СТВАРАЛАЧКИХ ИМАГИНАЦИЈА ЈЕРОНИМА БОША И НОВИЦЕ ТАДИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 405-422

АУТОР(И): Јелена С. Младеновић

Е-АДРЕСА: jelena.mladenovic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.405M

САЖЕТАК:

Познатог холандског сликара Јеронимa Боша (1450–1516) и савременог српског песника Новицу Тадића (1949–2011) повезује најпре стваралачка имагинација која је на сликарском платну и папиру оставила сродне апокалиптичне призоре и дијаболичне ликове. Користећи се дометима трансмедијалних теорија, код Тадића можемо приметити преношење сликарске технике у обликовању описне нарације, карактеристичне за његове стихове. Различито тумачене, Бошове визуелне метафоре, у којима је својим гротескним обличјима полуљуди, полуживотиња и полу-демона сликар направио лук од „јесени средњег века” и ренесансе до надолазећег барока, пет  векова  касније добијају  оваплоћење и у песничким сликама Тадићевог пакленог бестијаријума, продубљујући двоструки однос према религиозним елементима. Уочава се да код обојице стваралаца постоји фасцинација демонским светом, док је присуство религиозних елемената својеврстан ликовни, односно књижевни алиби. Водећи се и теоријском претпоставком Ги Скарпете о „повратку барока”, у овом раду ћемо показати да више од истоветности слика, ову двојицу уметника везује тенденција да се сама реалност приказује као илузија, односно да се ствара утисак нестварности стварнога света.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

поезија, сликарство, трансмедијалност, Бош, Тадић, алиби, демони, гротеска

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bahtin 1978: M. M. Bahtin, Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Beograd: Nolit.
 • Biblija 1998: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, prev. Đ. Daničić, V. Karadžić. Beograd: Jugoslovensko biblijsko društvo.
 • Bozing 2003: V. Bozing, Hijeronimus Boš, Beograd: Tachen IPS.
 • Brajović 2009: T. Brajović, Kratka istorija preobilja: kritički bedeker kroz savremenu srpsku poeziju i prozu. Zrenjanin: Agora.
 • Cvetković 1976: P. Cvetković, Intuiciju treba iznova pokretati. Razgovor sa Novicom Tadićem, Književna reč, god. 5, br. 58 (9. jun 1976), 7.
 • Četmen 1990: S. Chatman, Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Terms: Fiction and Film. Cornell University Press.
 • De Poli 1979: F. de Poli, Veliki majstori umetnosti: Boš, Beograd: Nolit. Eko 2007: U. Eko, Istorija ružnoće, Beograd: Plato.
 • Harfam 2004: Dž. Harfam, Groteskno: prvi principi, Polja, god. 49, br. 429 (jul‒avg. 2004), 49‒57.
 • Huizinga 1991: J. Huizinga, Jesen srednjeg vijeka, Zagreb: Naprijed.
 • Kajzer 2004: V. Kajzer, Groteskno u slikarstvu i pesništvu, Novi Sad: Svetovi. Katenbelt 2008: C. Kattenbelt, Intermediality in Theatre and Performance. Definitions, Perceptions and Medial Relationships. Cultura, Lenguaje y Representación / Culture, Language and Representation, 6 (2008), 19‒29.
 • Kostić 2016: D. Kostić, Čovek sjedinjen s Bogom: Teodosijevo Žitije Svetoga Petra Koriškog, tumačenje, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, god. 46, br. 1, 87‒108.
 • Lukić 1985: J. Lukić, Drugo lice: prilozi čitanju novijeg srpskog pesništva, Beograd: Prosveta.
 • Milosavljević Milić 2016: S. Milosavljević Milić, Snežana. Opisna naracija i njeni transmedijalni aspekti u romanu Krila Stanislava Krakova, Banja Luka: Filolog, VII, br. 13, 239‒254.
 • Milošević 1978: N. Milošević, Antropološki eseji, Beograd: Nolit.
 • Mladenović 2018: J. Mladenović, Elementi pravoslavnog i gnostičkog učenja u poeziji Novice Tadića, u: D. Bojović (ur.), Vizantijsko-slovenska čtenija I, Niš: Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu – Međunarodni centar za pravoslavne studije – Centar za crkvene studije, 401‒412.
 • Mošer 1991: H. F. Jr. Mosher, Toward a Poetics od Descriptized Narration, Poetics Today, 12, no. 3 (autumn 1991), 425‒445.
 • Rajevski 2005: I. O. Rajewsky, Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality. Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques. Numéro 6 (automne 2005), 43–64.
 • Rasel 1995: Dž. B. Rasel, Princ tame. Radikalno zlo i moć dobra u istoriji, Beograd: PONT.
 • Simić 2006: Č. Simić, I đavo je pesnik: eseji, Beograd: Otkrovenje. Skarpeta 2002: G. Skarpeta, Povratak baroka, Novi Sad: Svetovi.
 • Tadić 2012а: N. Tadić, Sabrane pesme 1, prir. D. Hamović, Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori (Beograd: Službeni glasnik).
 • Tadić 2012b: N. Tadić, Sabrane pesme 2, prir. D. Hamović, Podgorica: Matica srpska
 • – Društvo članova u Crnoj Gori (Beograd: Službeni glasnik).
 • Tadić 2012c: N. Tadić, Sabrane pesme 3, prir. D. Hamović, Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori (Beograd: Službeni glasnik).
 • Tadić 2012č: N. Tadić, Sabrane pesme 4, prir. D. Hamović, Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori (Beograd: Službeni glasnik).
 • Tadić 2012ć: N. Tadić, Ostavština, prir. D. Hamović, Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori (Beograd: Službeni glasnik).
 • Teodosije 1988: Teodosije, Žitija, Beograd: Prosveta‒SKZ.
 • Тeref 2009: S. Teref, Introduction: The Birdman of Belgrade. In: N. Tadić, Assembly, translated from the Serbian by Steven Teref, Austin: Host, i‒x.