БИОГРАФИЈА И ЖИВОТНА ПРИЧА

Наслеђе 50 (2021), стр. 115-127

АУТОР(И): Слободан В. Владушић

Е-АДРЕСА: svladusic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.115V

САЖЕТАК:

У првом делу текста анализирамо жанр биографије. Наша критика биографије усмерена је у два правца: прво, сматрамо да биографија више не рефлектује везу између биографског податка аутора и његовог дела, што утиче на постепено осамостаљивање биографских истраживања од херменеутике. Самим тим, отвара се могућност да се у будућности књижевни текст запостави као предмет истраживања. Биографска истраживања би  тада могла да свој фокус преместе са фигуре естетски релеватног аутора на фигуру аутора репрезента одређене групе. Други правац критике уперен је ка чињеници да жанр биографије свим биографским чињеницама приступа као једнаковредним. Како би се два наведена проблема жанра биографског писања решила, у тексту се, као допуна жанру биографије, нуди жанр животне приче. Животна прича ствара хијерахију животних искустава, како би утврдила која искуства од њих имају статус метаискустава којa утичу на целину живота аутора, али исто тако и на његову поетику. У другом делу текста се разлика између биографије и животне приче показује на примеру Црњанског, тако што се поетика његове збирке Лирика Итаке доводи у везу са његовом животном причом, те метаискуством смрти оца.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

биографија, животна прича, метаискуство, поетика

ЛИТЕРАТУРА:

  • Andrić 1963: I. Andrić, Gospođica, Sabrana dela – knjiga treća, Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljanja: Prosveta, Mladost, Svjetlost, Državna založba Slovenije.
  • Barns 1997: Dž. Barns, Floberov papagaj, Banja Luka: I. P. Mono.
  • Vasić 2003: D. Vasić, Devetsto treća, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Niče 2001: F. Niče, O koristi i šteti istorije za život, Novi Sad: Svetovi.
  • Raičević 2021: G. Raičević, Agon i melanholija, Novi Sad: Akademska knjiga.
  • Crnanski 1993: M. Crnjanski, Lirika, Beograd: Zadužbina Miloša Crnjanskog, Editions l’age d’homme, Beogradski izdavački zavod, Srpska književna zadruga. Crnjanski 2017: M. Crnjanski, Ispunio sam svoju sudbinu, Beograd: Štampar Makarije.