ФИНАЛНИ ИМПЕРАТИВ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Наслеђе 50 (2021), стр. 79-93

АУТОР(И): Милош М. Ковачевић

Е-АДРЕСА: mkovacevic31@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.079K

САЖЕТАК:

У раду се синтаксичко-семантичкој анализи подвргавају  тек у најновијој синтаксичкој литератури регистроване конструкције удвојеног императива у којима други императив има финално значење, а што потврђује увијек могућа супституција императива финалним инфинитивом и финалном да-презентском клаузом, као нпр. Иди купи [→ купити / да купиш] новине. Основно питање на које се тражи одговор у раду јесте: како је, и у којим синтаксичко-семантичким условима, могуће да два ни везнички ни интерпункцијски неодвојена лична глаголска облика творе врло специфичну асиндетску конструкцију која је по свом семантичком статусу субординирана, а којој је на синтаксичком плану једини везнички еквивалент координирана копулативна реченица.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

императив, удвојени или редуплицирани императив, финални императив, императивне партикуле, изговорна пауза, копулативна реченица

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

а) књижевноумјетничка дјела:

 • Mihailović 1998: Д. Михаиловић, Кад су цветале тикве, Бања Лука: Култура. Božović 2019: Г. Божовић, Мој дивни Колашин: Приче и путописи из Старог
 • Колашина, приредио и предговор написао Драгиша Бојовић, Стари Колашин – Зубин Поток

б) новине:

 • Блиц – Blic, dnevne novine iz Beograda.
 • Вечерње новости – Вечерње новости, дневне новине из Београда. Правда – Правда, угашене дневне новине из Београда.

в) интернетски сајтови (наведени уз цитиране примјере)

Литература
 • Babić 2019: М. Бабић, Екскламативне конструкције у српском језику, Андрићград: Андрићев институт.
 • Veljović 2018: Б. Вељовић, Синтакса глаголских облика у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице, Београд: Српски дијалекатски зборник LXV/1.
 • Vukić 2020: М. Вукић, Комбиновање везника и невезничких речи у савременом српском језику, Ниш: Филозофски факултет.
 • Ivić 1958: M. Ivić, Slovenski imperativ uz negaciju, Radovi Naučnog društva Bosne i Hercegovine, X, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knj. 4, Sarajevo, 23–44.
 • Ivić 1972: M. Ivić, Problematika srpskohrvatskog infinitiva, Зборник за филологију и лингвистику, XV/2, 115–138.
 • Janjušević 2007: А. Јањушевић, Синтаксичко-семантичке карактеристике конструкција са ријечцом немој у језику М. Лалића и М. Булатовића, Српски језик, књижевност, уметност, књ. 1: Српски језик и друштвена кретања, уредник Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко- уметнички факултет 2007, 177−192.
 • Janjušević 2009: А. Јањушевић, Инклузивни императив у српском језику, Српски језик, XIV/1–2, Београд, 361–374.
 • Janjušević Oliveri 2016: А. Јањушевић Оливери, Семантички блокирани императив у савременом српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане, 46/1, Београд: Међународни славистички центар, 151–160.
 • Janjušević  Oliveri  2017:  А.  Јањушевић  Оливери,  Безглаголске  конструкције  с императивним значењем у савременом српском језику, у: Српски језик, књижевност уметности, књ. 1: (Српски) језик у комуникативној функцији, уредници Милош Ковачевић и Јелена Петковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 35–46.
 • Janjušević Oliveri 2018: А, Јањушевић Оливери, Интензификаторске партикуле у савременом српском језику, Косовска Митровица: Филозофски факултет, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори.
 • Kovačević 2003: М. Ковачевић, Конкуренција простих независних везника и везника са обавезним конкретизатором у српскоме језику, Граматичке и стилистичке теме, Бања Лука: Књижевна задруга, 74–96.
 • Kovačević 2012: М. Ковачевић, О граматичко-стилистичком терминосистему туђег говора, Српски језик, XVII, Београд, 2012, 13–38.
 • Kovačević 2015: М. Ковачевић, Реитерација хомолексичких и хомоформних јединица у предикатској позицији, О реченици и њеним члановима, Београд: Јасен, 64–96.
 • Kovačević 2020: М. Ковачевић, Типови и значења независносложених реченица, Књижевност и језик, LXVII/1, Београд, 13–25.
 • Kuljanin 2006: С. Куљанин, Класификација партикула у граматичкој и научној србистичкој литератури, Радови Филозофског факултета, VIII, Пале: Филозофски факултет, 343–358.
 • Melvinger 1986: Ј. Мелвингер, Инфинитивна кондензација финалне зависне клаузе у савременом хрватском или српском, Научни састанак слависта у Вукове дане, 15/1, Београд: МСЦ, 1986, 123–131.
 • Mladenović 2001: Р. Младеновић, Говор шарпланинске жупе Гора, Београд: Српски дијалектолошки зборник XLVIII.
 • Mladenović 2013: Р. Младеновић, Говор јужнокосовског села Гатње, Београд: Институт за српски језик САНУ.
 • Palić 2019: I. Palić, Semantika i pragmatika imperativa, Gramatika, semantika i pragmatika rečenice, Sarajevo: Institut za jezik, 119–137.
 • Popović Pizari 2018: M. D. Popović Pisarri, Glagoli s dopunom u infinitivu u itali- janskom i srpskom jeziku, neobjavljena doktorska disertacija, odbranjena na Filološkom fakultetu u Beogradu 2018. godine.
 • Popović Pizari 2019: М. Д. Поповић Пизари, Глаголи кретања и промене позиције у простору као глаголи субјекатске контроле, Српски језик, XXIV, Београд, 585–596.
 • Pravopis 2010: М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српскога језика, измењено и допуњено издање, Нови Сад: Матица српска.
 • Pranjković 1993: I. Pranjković, Složene strukture  bez  veznika,  Hrvatska  sklad- nja: Rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 116–226.
 • Pranjković, Badurina 2012: I. Pranjković, L. Badurina: Načini izražavanja impera- tivnosti, Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova, knjiga 1, Sarajevo, 619–628.
 • Sarić 2015: D. Sarić, Teličnost u hrvatskom, Filologija, br. 65, Zagreb, 131–147. Tanasić 2005: С. Танасић, О императиву у савременом српском језику, Синтаксичке теме, Београд: Београдска књига, 37–50.
 • Škaljić 1985: A. Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo: Svjetlost.