Наслеђе 50 (2021)

 

(doi:10.46793/NasKg2150)

[13-25] Душан M. Иванић РОМАНТИЧАРСКЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ JАКОВА ИГЊАТОВИЋА (DOI:10.46793/NasKg2150.013I)

[27-46] Горан М. Максимовић, СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ СВЕШТЕНИЦИ И МОНАСИ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 18. И 19. ВИЈЕКА (DOI:10.46793/NasKg2150.027M)

[47-58] Ала Л. Татаренко, МЕТАМОРФОЗЕ ПРОСТОРА И ВРЕМЕНА У ПРОЗИ БРУНА ШУЛЦА И ГОРАНА ПЕТРОВИЋА (DOI:10.46793/NasKg2150.047T)

[59-66] Јелица Р. Стојановић, ХЉЕБ КАО (НЕ)ПРИСУТНОСТ У ПОЕЗИЈИ MАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА (DOI:10.46793/NasKg2150.059S)

[67-77] Миланка Ј. Бабић, ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ У СТРУКТУРИ И ЗНАЧЕЊУ ПРИПОВИЈЕТКЕ „ЧУДНИ ПОДВИЖНИК“ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА (DOI:10.46793/NasKg2150.067B)

[79-93] Милош М. Ковачевић, ФИНАЛНИ ИМПЕРАТИВ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (DOI:10.46793/NasKg2150.079K)

[95-114] Александар Јерков, СМИСАО НАСЛЕЂА: ОСТАВИТИ СВЕ ЗА СОБОМ. НЕШТО И О КИШУ, ПЕКИЋУ И ПАВИЋУ, КАО ДА СЕ УОПШТЕ НЕ ОЧЕКУЈЕ ДА УВЕК БУДЕ РЕЧИ И О ЊИМА (DOI:10.46793/NasKg2150.095J)

[115-127] Слободан В. Владушић, БИОГРАФИЈА И ЖИВОТНА ПРИЧА (DOI:10.46793/NasKg2150.115V)

[129-140] Јасмина М. Ахметагић, ПСИХОЛОШКИ ПРИСТУПИ У СРПСКОЈ ФИЛОЛОГИЈИ (DOI:10.46793/NasKg2150.129A)

[141-161] Драгана Б. Вукићевић, TРОМПЛЕЈСКА БИЋА И ТЕРАТОЛОШКИ КОНЦЕПТ УМЕТНОСТИ (DOI:10.46793/NasKg2150.141V)

[163-180] Лидија Д. Делић, ОД КАМЕНА НИКОМ НИ КАМЕНА (DOI:10.46793/NasKg2150.163D)

[181-190] Маја М. Анђелковић, НЕПОЗНАТИ СТУДЕНИЧКИ ПРЕПИС „ПРОЛОШКОГ ЖИТИЈА СВЕТОГ СИМЕОНА“ (DOI:10.46793/NasKg2150.181A)

[191-202] Анка Ж. Симић, САВИНЕ БЕСЕДЕ У СТУДЕНИЦИ И ЖИЧИ У ДОМЕНТИЈАНОВОМ „ЖИТИЈУ СВЕТОГ САВЕ“ (DOI:10.46793/NasKg2150.191S)

[203-210] Александар М. Милановић, КОЕГЗИСТЕНЦИЈА ОБЛИКА У ДЕЛУ „СЕРБІЕ ПЛАЧЕВНО ПАКИПОРАБОЩЕНІ“ (1815) (DOI:10.46793/NasKg2150.203M)

[211-226] Рајна М. Драгићевић, „КАША“ У КУЛТУРИ И ЛЕКСИЧКОМ СИСТЕМУ СРПСКОГ И РУСКОГ НАРОДА (DOI:: 10.46793/NasKg2150.211D)

[227-239] Саша M. Радојчић, ДУАЛИСТИЧКА ОНТОЛОГИЈА УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА (DOI:10.46793/NasKg2150.227R)

[241-252] Saša Ž. Radovanović, HEIDEGGER AND „THE MATRIX“ (DOI:10.46793/NasKg2150.241R)

[253-265] Јелица А. Вељовић, ПОСТХУМАНИСТИЧКА ЕТИКА ОДГОВОРНОСТИ: ОД ЛЕВИНАСА КА ДРУГОМ, КA НЕХУМАНОМ (DOI:10.46793/NasKg2150.253V)

[267-281] Катарина В. Мелић, LE LIBERTINAGE ET LES JEUX DE POUVOIR DANS „LES LIAISONS DANGEREUSES DE LACLOS“ (DOI:10.46793/NasKg2150.267M)

[283-292] Nikola M. Bubanja, FRINGES OF THE NARRATOURBOLOGICAL BELGRADE: DETECTIVE FICTION AND THE SWERVE AWAY FROM THE URBAN (DOI:10.46793/NasKg2150.283B)

[293-306] Marija V. Lojanica, TOWARDS A NEW POETICS OF URBAN SPACE (DOI:10.46793/NasKg2150.293L)

[307-322] Веран Ј. Станојевић, O ЗНАЧЕЊУ ВЕЗНИКА „КАД(A)“ У ЗАВИСНОСЛОЖЕНОЈ ВРЕМЕНСКОЈ РЕЧЕНИЦИ (DOI:10.46793/NasKg2150.307S)

[323-339] Biljana M. Mišić Ilić, „SORRY“ DOESN’T SEEM TO BE THE HARDEST WORD: PRAGMATIC ADAPTATION OF ENGLISH SORRY IN SERBIAN (DOI:10.46793/NasKg2150.323M)

[341-358] Анђелка Д. Пејовић, ФРАЗЕОЛОШКЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ КОНСТРУКЦИОНЕ ГРАМАТИКЕ (DOI:10.46793/NasKg2150.341P)

[359-370] Ђорђе М. Деспић, ЗНАЦИ ПЕСНИЧКОГ КОНЦЕПТА У РАНИМ ЕСЕЈИМА MИОДРАГА ПАВЛОВИЋА (DOI:10.46793/NasKg2150.359D)

[371-388] Часлав В. Николић, „КАД БИХ БИО ИСТОРИЧАР“: ВУЛКАНИ И ИСТОРИЈА У РОМАНУ „КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ (DOI:10.46793/NasKg2150.371N)

[389-403] Ђорђе Р. Радовановић, УБИСТВО И САМОУБИСТВО У НАОПАКОЈ БАЈЦИ – „ОЛУЈАЦИ“ ИВЕ АНДРИЋА (DOI:10.46793/NasKg2150.389R)

[405-422] Јелена С. Младеновић, СУСРЕТ СТВАРАЛАЧКИХ ИМАГИНАЦИЈА ЈЕРОНИМА БОША И НОВИЦЕ ТАДИЋА (DOI:10.46793/NasKg2150.405M)

[423-435] Драган Б. Бошковић, АВАНГАРДНИ МАНИФЕСТИ И УБРЗАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ (DOI:10.46793/NasKg2150.423B)

ПРИКАЗИ

[437-439] Zvonko Kovač, ZVONKO ТANESKI: POETIKA DISLOKÁCIE – KOMPARATISTICKÉ SONDY K MIGRÁCIÁM V JUŽNOSLOVANSKÝCH LITERATÚRACH PO ROKU 1989. (DOI:10.46793/NasKg2150.437K)

[441-446] Верка Карић, ПУТ КА ПОСТХУМАНИСТИЧКОМ ИДЕНТИТЕТУ (DOI:10.46793/NasKg2150.441K)

[447-453] Милица С. Јовановић, ЛИНГВИСТИКА КАО ОСНОВА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕЗИКА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ (DOI:10.46793/NasKg2150.447J)