САВРЕМЕНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – ТЕНДЕНЦИЈЕ, ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ (2023)

DOI: 10.46793/SPV02

Download full text in PDF  

Сања М. Партало, Креирање подстицајног окружења за развој пријатељства: одговор на изазове савременог предшколског васпитања и образовања

10.46793/SPVO23.021P

21-38

Sona Grofčíková, Viera Kurincová, Latest Trends in Early Chilhood Education: Reflection in Research and Curriculum Development

10.46793/SPVO23.039G

39-52

Мирјана М. Стакић, Дете и сан у народним успаванкама

10.46793/SPVO23.053S

53-88

Ивана М. Стаменковић, Поимање детета, детињства, развоја и учења из постмодерне перспективе

10.46793/SPVO23.091S

91-100

Марина Ж. Семиз, Отворена питања и педагошки парадокси о игри и играчкама током хоспитализације детета

10.46793/SPVO23.101S

101-124

Јурка Лепичник Водопивец, Мартина Ковачич Кузмић, Александра Шиндић, Индивидуалне разлике дјеце предшколског узраста из перспективе студената

10.46793/SPVO23.125LV

125–134

Хаџи Живорад Миленовић, Интегрисано учење у предшколским установама у Шведској и Србији – компаративни приступ

10.46793/SPVO23.135M

135–142

Јелена Стаматовић, Наташа Николић, Образовање васпитача за партнерски однос са породицом

10.46793/SPVO23.143S

143–158

Љиљана Јерковић, Миле Илић, Развој компетенција васпитача за савјетодавно-педагошки рад са родитељима

10.46793/SPVO23.159J

159–170

Драгана Бјекић, Лидија Златић, Предузетничке компетенције васпитача у контексту професионалног оспособљавања

10.46793/SPVO23.171B

171–190

Irena Golubović-Ilić, STEM Activities in Working with Children of Early Ages

10.46793/SPVO23.191GI

191–204

Данијела Судзиловски, Марија Танасковић, Заступљеност музичких предмета на факултетима за образовање васпитача у Републици Србији и региону

10.46793/SPVO23.205S

205–216

Joca Zurc, Health Education within the Curricula of Preschool Teacher Education: Comparative Pedagogical Study among Slovenian Universities

10.46793/SPVO23.217Z

217–234

Љиљана Костић, Књижевним текстом победити страх – дечји страхови у поезији и прози Душана Радовића

10.46793/SPVO23.235K

235–246

Роберт Боњковски, Именице мотивисане речима ДЕТЕ и DZIECKO у српском  и пољском језику

10.46793/SPVO23.247B

247–258

Lidija Cvikić, Željka Knežević, Beliefs about Standard Language as a Building Block of Preschool Teacher Cognition

10.46793/SPVO23.259C

259–270

Бошко Миловановић, Хаџи Живорад Миленовић, Утицај видео-игара на развој говора деце предшколског узраста

10.46793/SPVO23.271M

271–282

Јелена Вељковић Мекић, Поетика игре: савремене приче за децу Игора Коларова, Уроша Петровића и Дејана Алексића

10.46793/SPVO23.283VM

283–292

Јелена Спасић, Ана Миљковић, Вођена фантазија у функцији подстицања говора и развијања реалног програма

10.46793/SPVO23.293S

293–302

Анђела Протић, Улога сценске лутке у развоју говора деце предшколског узраста

10.46793/SPVO23.303P

303–312

Сања Маричић, Ненад Милинковић, Марија Брковић, Лутка и њена улога у предшколском математичком образовању

10.46793/SPVO23.313M

313–328

Mara Cotič, Darjo Felda, Daniel Doz, The Didactics of Early Mathematics Learning

10.46793/SPVO23.329C

329–342

Миломир Ерић, Оливера Марковић, О неким аспектима броја и бројања

10.46793/SPVO23.434E

343–356

Слободан Павловић, Владан Пелемиш, Небојша Митровић, Ивко Николић, Ефекти примене петомесечног третмана физичког вежбања код деце предшколског узраста

10.46793/SPVO23.357P

357–370

Giuliana Jelovčan, Irena Kleibencetl, Tadeja Volmut, Overview of Selected Research Studies on the Elementary Movement Pattern of Walking in the Preschool Period

10.46793/SPVO23.371J

371–380

Matija Jenko, Barbara Kopačin, Acquisition of some Social Characteristics of the Childʼs Environment in the Preschool Period trough Singing in a Choir

10.46793/SPVO23.381J

381–392

Eda Birsa, Barbara Kopačin, Planning Visual and Musical Arts Activities with the aim of Motivating  preschool Children for Creative Expression

10.46793/SPVO23.393B

393–408

Zuzana Hubinská, Liliana Tunegová, The Importance of Rhythmic-Movement Games for Hearing-Impaired  Children in Pre-Primary Education

10.46793/SPVO23.409H

409–418

Dominika Sondorová, Michaela Zavodʼančiková, The Importance of Musical Activities for Visually Impaired Children in Preschool Education

10.46793/SPVO23.419S

419–428

Анастасија Мамутовић, Портфолио у предшколском васпитању и образовању

10.46793/SPVO23.429M

429–438

Биљана Сладоје Бошњак, Метакогнитивне способности дјеце предшколског узраста

10.46793/SPVO23.439SB

439–448

Маја Бошкић, Миљана Марић Огњеновић, Катарина Остојић, Учешће деце предшколског узраста у рутинама везаним за набавку  и провођење слободног времена – разлике у односу на пол  и узраст детета

10.46793/SPVO23.449B

449–464

Ива Манић, Социјална интеракција деце у контексту рада на пројектима

10.46793/SPVO23.465M

465–474

Младен Ботић, Информационо-комуникационе технологије у активностима  упознавања околине

10.46793/SPVO23.475B

475–484