DOI: 10.46793/UPSSXI

Download full text in PDF  

Зоран Чворовић, САНСТЕФАНСКИ И БЕРЛИНСКИ МИРОВНИ УГОВОРИ И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

10.46793/UPSSXI.003C

3-34

Биљана Гавриловић Грбовић, ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА УСТАНОВУ БРАНИОЦА У СРПСКОМ ПРАВУ

10.46793/UPSSXI.035G

35-45

Милица Маринковић, КАЗНА ГРАЂАНСКЕ СМРТИ У АНГЛОСАКСОНСКОМ И ФРАНЦУСКОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

10.46793/UPSSXI.047M

47-69

Срђан Владетић, О АДРОГАЦИЈИ (ADROGATIO) КАО ПРВОМ ОБЛИКУ УСВОЈЕЊА

10.46793/UPSSXI.073V

73-81

Милица Соврлић, ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРИЧИНИ ПАС У РИМСКОМ ПРАВУ

10.46793/UPSSXI.083S

83-93

Саша Туцаковић, ОДБАЧЕНЕ СТВАРИ (RES DERELICTAE) У РИМСКОМ ПРАВУ

10.46793/UPSSXI.095T

95-102

Драган Батавељић, НОВИ УСТАВНИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР ПРАВОСУЂА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОСЛЕ РЕФОРМЕ ИЗ 2022. ГОДИНЕ

10.46793/UPSSXI.105B

105-118

Срђан Ђорђевић, ВАНРЕДНО СТАЊЕ И ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2020. ГОДИНЕ

10.46793/UPSSXI.119DJ

119-129

Милан Палевић, ОСНОВНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И МОГУЋА РЕШЕЊА У ВЕЗИ РЕГУЛИСАЊА ПОЛОЖАЈА ПРИВАТНИХ ВОЈНИХ КОМПАНИЈА НА МЕЂУНАРОДНОМ ПЛАНУ

10.46793/UPSSXI.131P

131-143

Бојан Урдаревић, РЕАФИРМАЦИЈА ПРАВА НА РАД

10.46793/UPSSXI.145U

145-155

Зоран Јовановић, ОСВРТ НА ПОСЕБНЕ (СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ) ОМБУДСМАНЕ

10.46793/UPSSXI.157J

157-170

Дејан Матић, ГЕРШИЋЕВА ОПШТА НАУКА О ПРАВУ

10.46793/UPSSXI.171M

171-187

Јелена Вучковић, МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИНСТИТУЦИЈАМА УСТАВНОГ ПРАВА

10.46793/UPSSXI.189V

189-198

Милан Рапајић, ЕВРОПСКА ПОВЕЉА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У СРБИЈИ

10.46793/UPSSXI.199R

199-227

Александар Антић, ОСОБЕНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА РАДНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

10.46793/UPSSXI.229A

229-243

Драган Дакић, МАСОВНО ПРОФИЛИСАЊЕ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА СА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА: ЗАШТО ДА НЕ?

10.46793/UPSSXI.245D

245-260

Никола Ивковић, ЉУДСКА ПРАВА КРОЗ ПРИЗМУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

10.46793/UPSSXI.261I

261-268

Аника Ковачевић, УТИЦАЈ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА САРАДЊУ И РАЗВОЈ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

10.46793/UPSSXI.269K

269-284

Дејан Вучинић, ПОЛОЖАЈ ЈАВНИХ АГЕНЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/UPSSXI.285V

285-295

Ружица Кијевчанин, КЛАСИФИКАЦИЈА (ВРСТЕ) ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

10.46793/UPSSXI.297K

297-308

Лука Петровић ЉУДСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ У СВЕТЛУ ЕВРОПСКОГ ЗЕЛЕНОГ ДОГОВОРА

10.46793/UPSSXI.309P

309-320

Снежана Соковић, ЕУ СТАНДАРДИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАТВОРИМА

10.46793/UPSSXI.323S

323-338

Бранислав Симоновић, РАДИКАЛИЗАЦИЈА, ЕКСТРЕМИЗАМ И ГОВОР МРЖЊЕ КАО БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМИ

10.46793/UPSSXI.339S

339-370

Вељко Турањанин, ПРАВО НА ДЕЛОТВОРАН ПРАВНИ ЛЕК У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ У КОНТЕКСТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

10.46793/UPSSXI.371T

371-385

Вишња Ранђеловић, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИНУДНОГ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА У ЗАКОНОДАВСТВУ СРБИЈЕ СА ОСВРТОМ НА РЕШЕЊА У ЗЕМЉАМА ЕУ И МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

10.46793/UPSSXI.387R

387-403

Владимир Шебек, НОВЕ МОГУЋНОСТИ ФОРЕНЗИЧКЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ МОНОЗИГОТНИХ БЛИЗАНАЦА

10.46793/UPSSXI.405S

405-421

Драгана Видосављевић, ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЛИЦА НА ОСНОВУ ПРЕДОЧАВАЊА ГЛАСОВА – компаративни приступ

10.46793/UPSSXI.423V

423-438

Драгица Живојиновић, РАЗЛОЗИ НЕДОСТОЈНОСТИ ЗА НАСЛЕЂИВАЊЕ У СРПСКОМ ПРАВУ И ПРАВИМА ДРЖАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/UPSSXI.441Z

441-456

Нина Планојевић, УРБАНА КОМАСАЦИЈА: ЕВРОПСКИ ИНСТИТУТ У СРПСКОМ ПРАВУ

10.46793/UPSSXI.457P

457-469

Славко Ђорђевић, ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА ВАНУГОВОРНУ ОДГОВОРНОСТ ЗА УПОТРЕБУ СИСТЕМА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/UPSSXI.471DJ

471-489

Вељко Влашковић, ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА У КОНТЕКСТУ ПРИНЦИПА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ И НАЈБОЉЕГ ИНТЕРЕСА ДЕТЕТА

10.46793/UPSSXI.491V

491-502

Тамара Ђурђић Милошевић, УГОВОР О НАСЛЕЂИВАЊУ У САВРEМEНИМ ПРАВНИМ СИСТЕМИМА

10.46793/UPSSXI.503DM

503-513

Александра Павићевић, СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ НАЛАЗОМ СКРИВЕНОГ БЛАГА, ИЗГУБЉЕНЕ СТВАРИ И ОКУПАЦИЈОМ У СРПСКОМ ПОЗИТИВНОМ И БУДУЋЕМ ПРАВУ

10.46793/UPSSXI.515P

515-532

Зоран Вуковић, ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЈМА НЕПРАВИЧНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ

10.46793/UPSSXI.533V

533-544

Санда Ћорац, ПОСТУПАК У ПАРНИЦАМА ЗА ИСЕЉЕЊЕ: ПОЈЕДИНА ПИТАЊА СА АСПЕКТА СУДСКЕ ПРАКСЕ

10.46793/UPSSXI.545C

545-560

Мина Павловић, ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ ORLANDI И ОСТАЛИ ПРОТИВ ИТАЛИЈЕ – ПРИЗНАЊЕ ИСТОПОЛНОГ БРАКА ЗАКЉУЧЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ

10.46793/UPSSXI.561P

561-586

Тамара Младеновић, ПРАВО ДЕТЕТА НА ИМЕ И ГРАНИЦЕ РОДИТЕЉСКЕ АУТОНОМИЈЕ

10.46793/UPSSXI.587M

587-606

Јелена Чановић Спасојевић, СПОРНА ПРИМЕНА ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ О ТРОШКОВИМА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА ПО ПИТАЊУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПУНОМОЋНИКА АДВОКАТА У ПРАКСИ ДОМАЋИХ СУДОВА И ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УСТАВНИХ И КОНВЕНЦИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА

10.46793/UPSSXI.607CS

607-632

Душан Илић, ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАО ПРЕДМЕТ ПРЕГОВАРАЊА

10.46793/UPSSXI.633I

633-650

Зоран Миладиновић, СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ ПРЕМА ПРОПИСИМА ЕУ И ПАТЕНТНОМ ПРАВУ СРБИЈЕ

10.46793/UPSSXI.653M

653-673

Драган Вујисић, ДИРЕКТИВА О ПУТОВАЊИМА У ПАКЕТ АРАНЖМАНИМА И ПОВЕЗАНИМ ПУТНИМ АРАНЖМАНИМА

10.46793/UPSSXI.675V

675-696

Соња Лучић, ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И МЕТАВЕРЗУМ

10.46793/UPSSXI.697L

697-707

Борко Михајловић, НОВИ ПРАВНИ РЕЖИМ ДИГИТАЛНИХ УСЛУГА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

10.46793/UPSSXI.709M

709-724

Никола Милосављевић, УТИЦАЈ УКИДАЊА УСЛОВА ГРАФИЧКОГ ПРЕДСТАВЉАЊА НА МОГУЋНОСТ РЕГИСТРАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ФОРМИ ЗНАКОВА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

10.46793/UPSSXI.725M

725-738

Предраг Стојановић, ЈЕДАН ПОГЛЕД НА РАЗВИТАК ИНСТИТУТА ЦЕНТРАЛНОГ БАНКАРСТВА

10.46793/UPSSXI.741S

741-751

Нада Тодоровић, ПАРТНЕРСТВО РАДА И КАПИТАЛА У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

10.46793/UPSSXI.753T

753-764

Јасмина Лабудовић Станковић, ИНСТРУМЕНТИ КОЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ КОРИСТЕ У ВРЕМЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

10.46793/UPSSXI.765LS

765-777

Миливоје Лапчевић, EКСПЕРИМЕНТАЛНИ МОДЕЛИ БУЏЕТИРАЊА ОД НУЛЕ У ФИНАНСИЈСКОМ СИСТЕМУ САД-а

10.46793/UPSSXI.779L

779-793

Јована Брашић Стојановић, ПРАВНИ ИЗАЗОВИ И ПРИНЦИПИ ДИГИТАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

10.46793/UPSSXI.795BS

795-807

Војислав Бачанин, ФИНАНСИЈСКОПРАВНИ ПОГЛЕД НА НАРОДНЕ ОДБОРЕ У ПОЧЕТНОМ ПЕРИОДУ СТВАРАЊА ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1944-1951) – ПРИЛОГ РАСПРАВАМА О РАЗВИТКУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

10.46793/UPSSXI.809B

809-821