Download full PDF

DOI: 10.46793/EEE20-1-2

Sadržaj

[1-9] Milun J. Babić, ISTRAŽIVANJE MOGUĆIH SCENARIJA ENERGETSKE BUDUĆNOSTI REPUBLIKE SRBIJE UZ POMOĆ BACKCASTING METHODOLOGY I SOFTVERA ENERGOVIZIJA MB (DOI:10.46793/EEE20-1-2.001B)

[10-15] Petar Đukić, Slaviša Đukanović, NAJVEĆI IZAZOVI ENERGETSKE TRANZICIJE U SRBIJI: U SREDNJEM I DUGOM ROKU (DOI:10.46793/EEE20-1-2.010DJ)

[16-20] Ilija Batas – Bjelić, Nikola Rajaković, METODE ENERGETSKO – KLIMATSKOG PLANIRANJA U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA: NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA IZ REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE (DOI:10.46793/EEE20-1-2.016BB)

[21-28] Iva Batić, Željko Đurišić, ANALIZA KAPACITETA I USLOVA IZGRADNJE FOTONAPONSKIH SISTEMA NA KROVOVIMA ŠKOLSKIH OBJEKATA U SRBIJI (DOI:10.46793/EEE20-1-2.021B)

[29-35] Miloš Banjac, Marija Orlović, UPOREDNA TERMODINAMIČKA ANALIZA ORGANSKOG RANKINOVOG I KALINA CIKLUSA (DOI:10.46793/EEE20-1-2.029B)

[36-43] Jelisaveta Krstivojević, Zoran Stojanović, Milenko Đurić, ZAŠTITA TRONAMOTAJNOG ENERGETSKOG TRANSFORMATORA ZASNOVANA NA FAZNOJ KOMPARACIJI STRUJA (DOI:10.46793/EEE20-1-2.036K)

[44-49] Saša Zdravković, Milan Blažić, Branko Šumonja, Marija Đorđević, Julijana Vićovac, Nebojša Đurin, PROBLEMATIKA PRIKLJUČENJA VETROELEKTRANA NA PRENOSNU MREŽU EMS AD  (DOI:10.46793/EEE20-1-2.044Z)

[50-57] Predrag Mršić, Nikola Rajaković, IMPLEMENTACIJA ALGORITMA KOLONIJE MRAVA ZA OPTIMALNU REKONFIGURACIJU DISTRIBUTIVNE MREŽE (DOI:10.46793/EEE20-1-2.050M)

[58-64] Teodora Gavrilov, Karolina Kasaš-Lažetić, Kristian Haška, Miroslav Prša, UTICAJ ARMIRANO BETONSKOG STUBA NA RASPODELU MAGNETSKOG POLJA MEŠOVITOG VODA (DOI:10.46793/EEE20-1-2.058G)

[65-71] Svetlana Dumonjić-Milovanović, Petar Gvero, Zdravko Milovanović, PRIMJENA RC-MODELA U SIMULACIJI DINAMIČKIH PROCESA RAZMJENE TOPLOTE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA SA OKRUŽENJEM (DOI:10.46793/EEE20-1-2.065DM)

[72-78] Dejvid Anastasovski, Emil Zaev, Darko Babunski, Gerhard Rath, Laze Trajkovski, IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF THE HYDRAULIC POWER SYSTEMS IN HEAVY MACHINERY (DOI:10.46793/EEE20-1-2.072A)

[79-88] ŽeljkoV.Despotović, Aleksandar I.Ribić, Dejan Đokić, Ranko Rakijaš, REKONSTRUKCIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA KOLICA TRANSPORTNIH TRAKA T5L I T5D U SISTEMU DOPREME UGLJA NA TERMOELEKTRANI „NIKOLA TESLA-B“ (DOI:10.46793/EEE20-1-2.079D)

[89-95] Nihad Hodžić, Anes Kazagić, Kenan Kadić, LABORATORIJSKIM ISTRAŽIVANJEM DO IZBORA MJESTA UVOĐENJA STEPENOVANOG VAZDUHA ZA SAGORIJEVANJE U LOŽIŠTE (DOI:10.46793/EEE20-1-2.089H)

[96-101] Đorđe Dukanac, OTKRIVANJE I ANALIZA SIGNALA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA U ENERGETSKOM TRANSFORMATORU UHF METODOM (DOI:10.46793/EEE20-1-2.096D)

[102-111] Željko V. Despotović, Marko Tajdić, Jovan Kon, HIBRIDNO NAPAJANJE TELEKOMUNIKACIONE I MERNE OPREME DALJINSKIH MERNIH STANICA U SISTEMIMA ZAŠTITE OD POPLAVA (DOI:10.46793/EEE20-1-2.102D)

[112-118] Nenad Belčević, Zoran Stojanović, ANALIZA ALGORITAMA ZA KOMPENZACIJU ZASIĆENJA STRUJNOG TRANSFORMATORA (DOI:10.46793/EEE20-1-2.112B)

[119-125] Davor Jovanović, Dušan Gordić, Jelena Nikolić, Nebojša Jurišević, Mladen Josijević, TOPLOTNO BILANSIRANJE I POVEĆANJE EFIKASNOSTI KORIŠĆENJA TOPLOTNE ENERGIJE VRTIĆA „ZEKA“ U GRADU KRAGUJEVCU, SRBIJA (DOI:10.46793/EEE20-1-2.119J)

[126-130] Darko Babunski, Pance Bogoevski, Emil Zaev, Atanasko Tuneski, MODIFICATION OF NONLINEAR HYDRO POWER PLANT MODELS USING REAL PLANT MEASUREMENTS (DOI:10.46793/EEE20-1-2.126B)

[131-136] Srđan Bošković, KORIŠĆENJE ALATA ZA TRŽIŠNO MODELOVANJE PRI ANALIZI BENEFITA PO ELEKTRO- ENERGETSKI SISTEM IZGRADNJOM NOVOG INTERKONEKTIVNOG DALEKOVODA (DOI:10.46793/EEE20-1-2.131B)

[137-144] Hidajet Salkić, Amir Softić, Amer Salkić, UTICAJ SOLARNE ELEKTRANE NA KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U NISKO- NAPONSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI (DOI:10.46793/EEE20-1-2.137S)

[145-152] Vladan Ristić, Nikola Rajaković, PRIMENA LAGRANŽOVE OPTIMIZACIJE NA PROBLEMATIKU PROIZVODNJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA (DOI:10.46793/EEE20-1-2.145R)

[153-159] Sofija Nikolova Poceva, Anton Chaushevski, Valentino Stojkovski, Zoran Markov, HYDRO POWER PLANTS OPERATING MODES IN A CASCADE SYSTEM DEPENDING ON THE NEEDS OF THE POWER SYSTEM(DOI:10.46793/EEE20-1-2.153NP)

[160-166] Vladimir Antonijević, Željko Đurišić, ELEKTRIČNI AUTOMOBIL SA INTEGRISANIM FOTONAPONSKIM SISTEMOM (DOI:10.46793/EEE20-1-2.160A)