Primjena RC-modela u simulaciji dimamičkih procesa razmjene toplote građevinskih objekata sa okruženjem

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 65-71)

АУТОР(И): Svetlana Dumonjić-Milovanović, Petar Gvero, Zdravko Milovanović

Е-АДРЕСА: svetlana.dumonjic@gmail.com, petar.gvero@mf.unibl.org, zdravko.milovanovic@mf.unibl.org

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.065DM

САЖЕТАК:

Primijenjena metodologija simulacije dinamičkih procesa razmjene toplote bazirana je na primjeni RC-modela (R-otpornik, C-kondenzator). Prema tom modelu se po presjeku građevinskih elementa formira konačan broj paralelnih slojeva kojima se dodjeljuju karakteristike ekvivalentne elementima strujnog kruga. Uspostavljanjem jednačina bilansa toplote po čvorovima između susjednih slojeva, za svaki određeni vremenski interval određene su matrice transfera toplote, a samim tim definisana i dinamika razmjene toplote. Složenost procesa razmjene toplote građevinskog objekta sa okruženjem naročito je izražena u režimu hlađenja, kada je u sklopu spoljašnih i unutrašnjih uticaja dominantan uticaj kratkotalasnog zračenja. Usljed apsorpcije kratkotalasnog zračenja dodatno dolaze do izražaja procesi periodične akumulacije i otpuštanja apsorbovane toplote u netransparentnim elementima građevinske konstrukcije. Rezultati uspostavljenog modela su upoređeni sa rezultatima tri validaciona testa data u standardu EN ISO 52017, pri čemu su ostvarena dobra poklapanja sa datim časovnim vrijednostima operativne temperature. Nakon validacione procedure, ispitan je uticaj toplotnog kapaciteta na dinamiku razmjene toplote za nekoliko različitih netransparentnih elemenata građevinske konstrukcije, uticaj intenziteta provjetravanja na potrebe objekta  za hlađenjem kao i uticaj spoljašnjeg sjenila na smanjenje potreba za hlađenjem.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

RC-model, matrica transfera toplote, operativna temperatura

ЛИТЕРАТУРА:

  • ISO 52017-1:2017: Energy performance of buildings – Sensible and latent heat loads and internal temperatures – Part 1: Generic calculation procedures.
  • Lauster, Parametrierbare Gebäudemodelle für dynamische Energiebedarfs-rechnungen von Stadtquartieren, E.ON Energy Center, RWTH Aachen University, 2018.
  • D. Spitler, Load calculation applications manual. Atlanta: ASHRAE, I-P Edition, 2014.
  • ISO 52016-1:2017: Energy performance of buildings – Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads – Part 1: Calculation procedures
  • ISO/TR 52016-2:2017: Energy performance of buildings – Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads – Part 2: Explanation and justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1
  • A. Duffie, W.A.Beckman, Solar engineering of thermal processes. Atlanta: John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2013.
  • Adelard, F.Pignolet-Tarden, T.Mara, P.Lauret, F.Garde, H.Boyer, “Sky temperature modelisation and applications in building simulation”, Elesvier Science, Renewable Energy 15, 1998, pp. 418–430.