Problematika priključenja vetroelektrana na prenosnu mrežu EMS ad

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 44-49)

АУТОР(И): Saša Zdravković, Milan Blažić, Branko Šumonja, Marija Đorđević, Julijana Vićovac, Nebojša Đurin

Е-АДРЕСА: sasa.zdravkovic@ems.rs, milan.blazic@ems.rs, branko.sumonja@ems.rs , marija.djordjevic@ems.rs, julijana.vicovac@ems.rs, nebojsa.djurin@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.044Z

САЖЕТАК:

U 2018. i 2019. godini realizovana su prva priključenja vetroparkova na prenosnu mrežu EMS AD. U kratkom vremenskom periodu 4 vetroelektrane su ušle u pogon i bilo je neophodno, uz veliko angažovanje zaposlenih, prilagoditi niz procedura i pravilnika kako bi se zaključili Ugovori o eksploataciji vetroelektrana. Zbog stohastičnosti pojave vetra posebno će biti obrađena prognoza proizvodnje vetroelektrana i njen odnos prema ostvarenoj proizvodnji. Kako se zaposleni unutar EMS AD prvi put susreću sa ovakvim vidom proizvodnih kapaciteta rad sadrži realne podatke o meteorološkim parametrima koji utiču na proizvodnju električne energije iz vetroelektrana. Pošto su sve 4 vetroelektrane na bliskoj geografskoj lokaciji takođe će biti analiziran i uticaj na tokove snaga, planiranje rada i balansiranje elektroenergetskog sistema.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

vetroelektrane, planiranje rada EES, tokovi snaga, kriva snage, obnovljivi izvori energije, povlašćeni proizvođač električne energije.

ЛИТЕРАТУРА: