Uticaj armirano betonskog stuba na raspodelu magnetskog polja mešovitog voda

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 58-64)

АУТОР(И): Teodora Gavrilov, Karolina Kasaš-Lažetić, Kristian Haška, Miroslav Prša

Е-АДРЕСА: teodora.gavrilov@uns.ac.rs, kkasas@uns.ac.rs, kristian.haska@uns.ac.rs, prsa@uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.058G

САЖЕТАК:

U radu je izvršena analiza raspodele magnetskog polja sistema mešovitog nadzemnog voda (20 kV/0,4 kV), postavljenog na armirano betonske stubove tipa MNL-12. Ispitan je uticaj prisustva feromagnetskih, provodnih delova stuba (armaturnih šipki, uzengija kao i konzola za prihvat provodnika) na raspodelu magnetskog polja. Ceo proračun je izveden numerički, pomoću COMSOL Multiphysics računarskog programskog paketa na pojednostavljenom 2D modelu, sa ciljem da se utvrdi uticaj vrtložnih struja, indukovanih u feromagnetskim, provodnim delovima na magnetsko polje koje stvaraju struje u provodnicima sistema. Rezultati proračuna su prikazani grafički, pomoću dijagrama zavisnosti intenziteta vektora magnetske indukcije u ravni koja sadrži stub i normalna je na pravac prostiranja vodova. Rezultati su pokazali, da magnetsko polje indukovanih struja smanjuje magnetsko polje struja nadzemnog voda.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Armirano betonski stub, indukovane struje, magnetsko polje, mešoviti vod.

ЛИТЕРАТУРА:

  • C. Strezoski, Osnovi elektroenergetike. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2015.
  • Vidrić, Analiza raspodele magnetskog polja u okolini mešovitih vodova, diplomski rad, FTN, Novi Sad, 2018.
  • Miroslav D. Nimrihter, Elektrodistributivni sistemi, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2009.
  • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Sl. List SFRJ, br. 65/88 i Sl. List SRJ, br. 18/92.
  • D. Popović, Elektromagnetika, Građevinska knjiga, Beograd, 2000.
  • Prša, K. Kasaš-Lažetić, D. Herceg, N. Đurić, “Determination of Frequency Dependent Radiuses of Steel Cored Aluminium Conductors, ” in Proceedings of 2nd International Conference on EMF-ELF, Paris, France, 2011.
  • Višnjić, Uticaj rešetkastog stuba na raspodelu magnetskog polja mešovitog voda, diplomski rad, FTN, Novi Sad, 2019.
  • Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima, “Sl. Glasnik RS”, br. 104/2009, str. 7.