Узданица XX Ванредни број (2023)

(doi:10.46793/Uzdanica20.S)

Мирјана М. Беара Бењак, Горана М. Ракић-Бајић: УЧИТИ, РАДИТИ И БИТИ ДОБРО – ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ КАО ШАНСА ЗА ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ У СРБИЈИdoi:10.46793/Uzdanica20.S.013BB13-39
Драгана Г. Радивојевић, Неда Б. Гаврић: МОТИВИ КОЈИ ПОКРЕЋУ УЧЕЊЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕdoi:10.46793/Uzdanica20.S.041R41-53
Рада Р. Голуб, Лидија П. Јовичић: САМОПРОЦЕНА ДОБРОБИТИ КОД СТУДЕНАТА КРОЗ ОКВИР ПЕРМА МОДЕЛАdoi:10.46793/Uzdanica20.S.055G55-68
Илијана Р. Чутура, Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић: ПОЗИТИВНЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ РЕАКЦИЈЕ СТУДЕНАТА НА ЧАСОВИМА ГРАМАТИКЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО ПРЕДУСЛОВ ЊИХОВЕ ДОБРОБИТИdoi:10.46793/Uzdanica20.S.069C69-87
Маја М. Димитријевић, Бранко А. Илић: ПОСТИГНУЋА И ПИСМЕНОСТ МЛАДИХ: ПОЗИТИВНА ПЕДАГОГИЈА И ЈАВНИ ДИСКУРСdoi:10.46793/Uzdanica20.S.089D89-107
Слађана Б. Миљеновић, Сања Ј. Опсеница: СТЕПЕН РАЗВИЈЕНОСТИ ЕМПАТИЈЕ КОД НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОДНОСУ НА ЊИХОВЕ СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕdoi:10.46793/Uzdanica20.S.109M109-122
Горана М. Ракић-Бајић, Мирјана М. Беара Бењак: НАСТАВНИЦИ И ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: НЕКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПСИХОЛОШКОГ БЛАГОСТАЊА НАСТАВНИКАdoi:10.46793/Uzdanica20.S.123RB123-142
Јелена С. Старчевић, Бојана М. Димитријевић: ОД УВЕРЕЊА НАСТАВНИКА О ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА КА ПОЗИТИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ ДАРОВИТИХdoi:10.46793/Uzdanica20.S.143S143-161
Татјана А. Думитрашковић: КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ У ФУНКЦИЈИ МОТИВАЦИЈЕ У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКАdoi:10.46793/Uzdanica20.S.163D163-173
Сузана Р. Бунчић, Милена М. Ивановић: МЈЕСТО КЊИЖЕВНОСТИ И КЊИЖЕВНОГ ЈУНАКА У „КУЛТУРИ СРЕЋЕ”doi:10.46793/Uzdanica20.S.175B175-190
Јелена Љ. Спасић: ПОЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА У РАДУ НА РАЗВОЈУ ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТАdoi:10.46793/Uzdanica20.S.191S191-203
Нина Б. Живковић: СЛИКОВНИЦЕ ЏУЛИЈЕ ДОНАЛДСОН У КОНТЕКСТУ ПОЗИТИВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊАdoi:10.46793/Uzdanica20.S.205Z205-219
Јелена М. Младеновић, Ивана М. Милић, Миа М. Арсенијевић: ПОЗИТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЈА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ УСТАНОВИ КАО ПРОМОТОР СУБЈЕКТИВНОГ БЛАГОСТАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТАdoi:10.46793/Uzdanica20.S.221M221-239
Наташа М. Вукићевић: НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – ОД ДОЖИВЉАЈА ДО ИСХОДА У ОБЛАСТИ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И СЛУШАЊА МУЗИКЕdoi:10.46793/Uzdanica20.S.241V241-256
Весна С. Трифуновић: ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТdoi:10.46793/Uzdanica20.S.257T257-276
Сандра Р. Милановић, Јелена С. Јанчић, Рада К. Петровић Шумар: УТИЦАЈ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ФОРМИРАЊУ ПРЕДСТАВЕ О СЕБИ КОД ДЕЦЕ У РАНОЈ АДОЛЕСЦЕНЦИЈИdoi:10.46793/Uzdanica20.S.277M 277-294