DOI: 10.46793/STEC20

Download full text in PDF  


1. CHALLENGES OF CONTEMPORARY SCHOOL FROM  THE PERSPECTIVE OF FUTURE TEACHERS

MARTINA KOVAČIČ KUZMIĆ, MATIJA JENKO, JURKA LEPIČNIK VODOPIVEC

DOI: 10.46793/STEC20.15K


2. УЛОГА МОТИВАЦИЈЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ  КОН­ТЕКСТУ

ЈАСМИНА С. ВЕЉКОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.29V


3. ПРЕВЕНЦИЈА ШКОЛСКОГ НЕУСПЕХА У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ: ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧАН ПРИСТУП

ЈЕЛЕНА Ж. МАКСИМОВИЋ, ЈЕЛЕНА С. ОСМАНОВИЋ ЗАЈИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.47M


4. УЗРОЦИ ТЕШКОЋА У УЧЕЊУ НА ПРЕЛАЗУ ИЗ РАЗРЕДНЕ У ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ

ЛАНА М. ТОМЧИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.63T


5. СТАВОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ПРЕМА ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКО-МЕТОДИЧКИМ  САДРЖА­ЈИМА ЊИХОВОГ ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

СЛАЂАНА Б. ДИМИТРИЈЕВИЋ, JЕЛЕНА Д. ЂУРЂЕВИЋ НИКОЛИЋ, ВИОЛЕТА М. ПЕТРОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.77D


6. УЛОГА НАСТАВНИКА У РАЗВОЈУ СОЦИОЕМОЦИОНАЛНИХ ВЕШТИНЕ УЧЕНИКА

ЛИДИЈА Ђ. ЗЛАТИЋ, СЛАЂАНА ЛУКОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.93Z


7. EМОЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ У СРПСКОЈ ПЕДАГОГИЈИ 20. ВЕКА

JEЛEНA С. ПEТРOВИЋ, ДРAГAНA В. ДИМИТРИJEВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.111P


8. КОНЦЕПТ ВИШЕСТРУКОГ УЧЕЊА И ПОУЧАВАЊА У ИНКЛУЗИВНОЈ НАСТАВИ

ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ, МИЛЕ Ђ. ИЛИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.125J


9. ЗАСТУПЉЕНОСТ ТЕОРИЈА УЧЕЊА У ДИЗАЈНУ ЕЛЕКТРОНСКИХ КУРСЕВА У КОНТЕКСТУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

БИЉАНА Д. ЂОРИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.147DJ


10. ДОМАЋИ РАД УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ

СЛАВИША В. ЈЕЊИЋ , ТАТЈАНА В. МИХАЈЛОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.165J


11. ЧАСОПИСИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ ГЛОБАЛНИХ И НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА

МАРИНА Ж. СЕМИЗ

DOI: 10.46793/STEC20.181S


12. THE DIGITALIZATION OF THE LEARNING PROCESS  IN SERBIA DURING THE COVID-19 CRISIS

BRANISLAV М. RANĐELOVIĆ, ELIZABETA KARALIĆ, DANIJELA ĐUKIĆ

DOI: 10.46793/STEC20.203R


13. ПРОБЛЕМИ ДЕФИНИСАЊА ПРЕДМЕТА ДОМСКЕ ПЕДА­ГОГИЈЕ

МИЛАН КОМНЕНОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.217K


14. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ КОНТЕКСТ ПОРОДИЦЕ ИЗ УГЛА СТРУКТУРАЛНОФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ТАЛКОТА ПАРСОНСА У ПОРЕЂЕЊУ СА НЕКИМ  КАРАКТЕ­РИСТИКАМА САВРЕМЕНЕ ПОРОДИЦЕ

НАТАША M. НИКОЛИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.231N


15. ЗНАЧАЈ КРИТИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА У ОБРАЗОВАЊУ СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА

ЈОВАНА Ј. ШКОРИЋ,  МАРКО M. ШКОРИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.255S


16. ПРОБЛЕМ УЧЕЊА ПОЗАЈМЉЕНИЦА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ КАО СТРАНОМ НА ПРИМЕРУ ГЕРМАНИЗМА (У ОДНОСУ НА СПОРТСКУ ЛЕКСИКУ)

РОБЕРТ БОЊКОВСКИ

DOI: 10.46793/STEC20.269B


17. РЕЦЕПЦИЈА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У РАЗВИЈАЈУЋОЈ НАСТАВИ И МОРАЛНА РАЗВИЈЕНОСТ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ЖЕЛИМИР Ж. ДРАГИЋ,  МИЛЕ Ђ. ИЛИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.281D


18. ЗНАЧАЈ САВИНСКОГ БУКВАРА У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА И СРПСКОЈ КУЛТУРИ

БИЉАНА С. САМАРЏИЋ, ДАЛИБОРКА Б. ШКИПИНА

DOI: 10.46793/STEC20.299S


19. АНАЛИЗА СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКОГ УЏБЕНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ВУК Ч. СЕКАЧ

DOI: 10.46793/STEC20.311S


20. TAXONOMY OF LEARNING OBJECTIVES AT ELEMENTARY LEVEL

MARA COTIČ, DARJO FELDA, AMALIJA ŽAKELJ

DOI: 10.46793/STEC20.335C


21. МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА – БУДУЋИХ УЧИТЕЉА  О РАЗВОЈУ МАТЕМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА

МАРИЈАНА Ж. ЗЕЉИЋ, МИЛАНА М. ДАБИЋ БОРИЧИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.347Z


22. SEKULARNI TRENDOVI DJECE I ADOLESCENATA KAO OSNOV ZA PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE  FIZIČKE AKTIVNOSTI

ALEKSANDRA D. VUKSANOVIĆ BOŽARIĆ, ALEKSANDAR M. IGNJATOVIĆ

DOI: 10.46793/STEC20.365B


23. АНТИДОПИНГ ПРОГРАМИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВЕ­НОМ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ

ДРАГАН С. РАДОВАНОВИЋ, ЕМИЛИЈА Љ. СТОЈАНОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.373R


24. СПОРТ У ЗАМЦИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ: МЕДИЈСКИ СПЕКТАКЛ, ИДЕОЛОШКИ ИНСТРУМЕНТ И УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ

СЛОБОДАН М. ПЕНЕЗИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.381P


25. GLAZBENA NASTAVA I SLUŠANJE UMJETNIČKE GLAZBE  U FUNKCIJI CJELOVITOG RAZVOJA UČENIKA

SABINA VIDULIN

DOI: 10.46793/STEC20.391V


26. ПРИСТУП REGGIO EMILIA – МОГУЋНОСТИ ИНТЕГРАЦИЈЕ У  ПРЕДШКОЛСКО МУЗИЧКО ВАСПИТАЊE И ОБРАЗОВАЊЕ

МАРИЈА К. ТАНАСКОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.407T

download full textPDF


27. ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ УМЕТНОСТИ КАО ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈ ИKT У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ (ТЕОРИЈ­СКИ АСПЕКТ)

АЛЕКСАНДАР Ј. МИТРОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.417M


28. WHY SHOULD ORAL PRESENTATION BE INTRODUCED IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT TEACHER TRAINING FACULTIES?

GORDANA M. LJUBIČIĆ

DOI: 10.46793/STEC20.431LJ


29. L2 TENSE TRANSFER IN EFL LEARNING

TATJANA S. GRUJIĆ

DOI: 10.46793/STEC20.441G


30. STANCE MARKERS: AN UNDERDEVELOPED ASPECT OF SERBIAN EFL WRITERS’ COMPETENCE

MARTA V. VELIČKOVIĆ, JELENA R. DANILOVIĆ-JEREMIĆ

DOI: 10.46793/STEC20.457V

download full textPDF