(doi:10.46793/GP.1301)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

[3-16] Вукашин Петровић, ЗАШТИТА ФУНКЦИЈА ЖИГА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (DOI:10.46793/GP.1301.003P)

[17-37] Живорад Рашевић, КОНКРЕТИЗАЦИЈА УСТАВНОГ НАЧЕЛА СРАЗМЈЕРНОСТИ ОГРАНИЧАВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА (DOI:10.46793/GP.1301.017R)

СТРУЧНИ РАДОВИ

[41-72] Драган Златовић, ЗАШТИТА НАЗИВА УСТАНОВЕ У ХРВАТСКОМ ПРАВУ (DOI:10.46793/GP.1301.041Z)

[73-87] Милица Павловић Туркаљ, ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ КАЗНЕНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА (DOI:10.46793/GP.1301.073PT)

[89-105] Соња Тртић Вукотић, ТРАНСФОРМАЦИЈА ИЗ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (DOI:10.46793/GP.1301.089TV)

[107-125] Мирјана Млађеновић, РАЗВОЈ И РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ МИРОВНИХ ОПЕРАЦИЈА УН У ОЧУВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ (DOI:10.46793/GP.1301.107M)

ПРИКАЗИ

[129-135] Алексей Анисимов: А. Я. Рыженков, ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА, Юурлитинформ, Москва, 2021. (A. Ja. Ryzhenkov, PRINCIPLES OF FAMILY LAW, Yurlitinform, Moscow, 2021.) (DOI:10.46793/GP.1301.129A)