ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ КАЗНЕНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

Гласник права 1 (2022), (стр. 73-87) 

АУТОР: Милица Павловић Туркаљ

Е-АДРЕСА: milicapavlovicturkalj@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1301.073PT

САЖЕТАК:

Аутор у раду разрађује проблематику дефинисања појма казненог поступка кроз чланове 6. и 7. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и кроз члан 4. Протокола 7 уз исту и прави паралелу између схватања казненог поступка са аспекта ЕКЉП-а и националног права. Такође, аутор обрађује ставове Европског суда за људска права у вези схватања појма „кривичне оптужбе“, као окоснице казненог поступка. У вези са тим, аутор посебну пажњу поклања Енгел критеријумима (правној квалификацији дела према националном праву, правној природи дела и врсти и тежини санкције) помоћу којих се утврђује да ли се конкретни случај може сматрати казненим са аспекта Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

казнени поступак, кривична оптужба, Енгел критеријуми, Европска конвенција за заштииту људских права и основних слобода, Протокол 7, Европски суд за људска права.

ЛИТЕРАТУРА: