Категорија 1 (2022)

РАЗВОЈ И РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ МИРОВНИХ ОПЕРАЦИЈА УН У ОЧУВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ

Гласник права 1 (2022), (стр. 107-125)  АУТОР: Мирјана Млађеновић Е-АДРЕСА: mirchejaz@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду објашњава се значај и улога мировних мисија Уједињених нација при решавању друштвених криза и конфликата. Анализира се историјска подлога…

Детаљније

ТРАНСФОРМАЦИЈА ИЗ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Гласник права 1 (2022), (стр. 89-105)  АУТОР: Соња Тртић Вукотић Е-АДРЕСА: sonjavukotic7@gmail.com.  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Закон о привредним друштвима Републике Српске предвиђа четири форме привредних друштава: ортачка друштва, командитна друштва, друштва са ограниченом одговорношћу и акционарска…

Детаљније

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ КАЗНЕНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

Гласник права 1 (2022), (стр. 73-87)  АУТОР: Милица Павловић Туркаљ Е-АДРЕСА: milicapavlovicturkalj@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду разрађује проблематику дефинисања појма казненог поступка кроз чланове 6. и 7. Европске конвенције за заштиту људских права и…

Детаљније

ЗАШТИТА НАЗИВА УСТАНОВЕ У ХРВАТСКОМ ПРАВУ

Гласник права 1 (2022), (стр. 41-72)  АУТОР: Драган Златовић Е-АДРЕСА: zlatovic@vus.hr Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Назив установе је једно од њених главних обиљежја којима се установа прије свега идентифицира у подручју свог дјеловања и по чему се…

Детаљније

КОНКРЕТИЗАЦИЈА УСТАВНОГ НАЧЕЛА СРАЗМЈЕРНОСТИ ОГРАНИЧАВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА

Гласник права 1 (2022), (стр. 17-37)  АУТОР: Живорад Рашевић Е-АДРЕСА: zrasevic@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду се покушава пружити допринос правно-догматској експликацији одредбе чл. 20. ст. 3 Устава Републике Србије, која је донијела важну новост…

Детаљније

ЗАШТИТА ФУНКЦИЈА ЖИГА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Гласник права 1 (2022), (стр. 3-16)  АУТОР: Вукашин Петровић Е-АДРЕСА: vukasinkg@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Суд правде Европске уније је, кроз неколико пресуда новијег датума, проширио право носиоца жига да спречи неовлашћено коришћење његовог жига од стране…

Детаљније

Гласник права 1 (2022)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) САДРЖАЈ НАУЧНИ РАДОВИ [3-16] Вукашин Петровић, ЗАШТИТА ФУНКЦИЈА ЖИГА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (DOI:10.46793.003P) [17-37] Живорад Рашевић, КОНКРЕТИЗАЦИЈА УСТАВНОГ НАЧЕЛА СРАЗМЈЕРНОСТИ ОГРАНИЧАВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА (DOI:10.46793.017R) СТРУЧНИ РАДОВИ [41-72] Драган Златовић, ЗАШТИТА НАЗИВА УСТАНОВЕ У ХРВАТСКОМ ПРАВУ (DOI:10.46793.041Z)…

Детаљније