КОНКРЕТИЗАЦИЈА УСТАВНОГ НАЧЕЛА СРАЗМЈЕРНОСТИ ОГРАНИЧАВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА

Гласник права 1 (2022), (стр. 17-37) 

АУТОР: Живорад Рашевић

Е-АДРЕСА: zrasevic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1301.017R

САЖЕТАК:

У овом раду се покушава пружити допринос правно-догматској експликацији одредбе чл. 20. ст. 3 Устава Републике Србије, која је донијела важну новост у домаћем уставном развоју у виду прописивања начела сразмјерности ограничавања људских права. У том циљу се догматским приступом објашњава препоручује се прецизније рјешење de lege ferenda. У садашњем тренутку је потребно шире тумачење предметне одредбе, па се зато предлажу теоријски оправдана и практично проводива упутства за сврсисходну употребу овог сложеног аналитичког алата судијског одлучивања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

начело сразмјерности, ограничење људских права, оправданост ограничавања људских права, легитиман циљ.

ЛИТЕРАТУРА: