ЗАШТИТА ФУНКЦИЈА ЖИГА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Гласник права 1 (2022), (стр. 3-16) 

АУТОР: Вукашин Петровић

Е-АДРЕСА: vukasinkg@hotmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1301.003P

САЖЕТАК:

Суд правде Европске уније је, кроз неколико пресуда новијег датума, проширио право носиоца жига да спречи неовлашћено коришћење његовог жига од стране трећих лица, повећавајући на тај начин и број функција жига које уживају правну заштиту. Кроз овај рад биће приказана постепена промена става Суд правде Европске уније у погледу заштите функција жига. У том смислу, биће приказано најпре традиционално схватање функција жига и потребе њихове заштите, затим правни оквир који је омогућио Суду да прошири права носиоца и повећа број заштићених функција жига, пресуде у којима Суд поставља основ за заштиту функција жига, и на крају, у закључку ће бити приказани проблеми изазвани наведеним ставом Суда, и биће понуђен један од могућих начина за њихово решавање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

жигови, функције жига, суштинска функција жига, проширење права носиоца жига, коришћење у циљу разликовања роба или услуга.

ЛИТЕРАТУРА: