DOI: 10.46793/XXIv-14

Download full text in PDF   

Стефан Шокињов, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ПРУЖАЊА УСЛУГА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРЕВОЗА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

10.46793/XXIv-14.003S

3-13

Славко Ђорђевић, ОДСТУПАЊА ОД СПОРАЗУМНОГ ИЗБОРА МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА УГОВОРЕ У ПРИВРЕДИ СА ЕЛЕМЕНТОМ ИНОСТРАНОСТИ – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА СРБИЈЕ

10.46793/XXIv-14.015DJ

15-33

Зоран Миладиновић, ПОЧЕТАК ДЕЈСТВА ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ И ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ПОКРИЋА

10.46793/XXIv-14.037M

37-64

Данијела Глушац, ЗАШТИТНИ КАРАКТЕР ПРАВИЛА О ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

10.46793/XXIv-14.065G

65-73

Нина Планојевић, КОМУНАЛНА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА

10.46793/XXIv-14.077P

77-93

Драган Батавељић, УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ И ЊИХОВ ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

10.46793/XXIv-14.095B

95-110

Бојан Урдаревић, УСЛУГЕ ПРИВАТНИХ АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

10.46793/XXIv-14.111U

111-127

Срђан Владетић, УСЛУГЕ КОЈЕ СУ ПРУЖАЛЕ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ СТАРОГ РИМА

10.46793/XXIv-14.129V

129-139

Милица Маринковић, РАЗВИТАК ПОШТЕ И ПОШТАНСКИХ УСЛУГА У ФРАНЦУСКОЈ

10.46793/XXIv-14.141M

141-157

Соња Лучић, АУТОРСКОПРАВНА ЗАШТИТА УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА СТВОРЕНИХ ВЕШТАЧКОМ ИНТЕЛИГЕНЦИЈОМ

10.46793/XXIv-14.161L

161-171

Тамара Ђурђић Милошевић, НЕКА СПОРНА ПИТАЊА ДИГИТАЛНОГ НАСЛЕЂИВАЊА

10.46793/XXIv-14.173DM

173-183

Никола Ивковић, УСЛУГЕ ГРАДСКИХ ДАТА ЦЕНТАРА

10.46793/XXIv-14.185I

185-194

Марија Милојевић, ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ И КРИВИЧНО ПРАВО

10.46793/XXIv-14.195M

195-214

Јанко Муњић, ПОЈАМ И ПРАКТИЧНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

10.46793/XXIv-14.215M

215-246

Драгица Живојиновић, ПРАВО ТРЕЋИХ ЛИЦА ДА ОДЛУЧУЈУ О УЗИМАЊУ ОРГАНА СА ТЕЛА ПРЕМИНУЛОГ У СВРХУ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ

10.46793/XXIv-14.249Z

249-265

Срђан Ђорђевић, УСЛУГЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЗАШТИТИ ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

10.46793/XXIv-14.269DJ

269-280

Зоран Јовановић, ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО

10.46793/XXIv-14.281J

281-295

Милан Рапајић, ЉУДСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ И УПРАВЉАЊЕ ЊИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

10.46793/XXIv-14.297R

297-316

Миливоје Лапчевић, ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА МОДЕРНОГ БУЏЕТИРАЊА У КРАЉЕВИНИ ХОЛАНДИЈИ

10.46793/XXIv-14.317L

317-326

Дејан Матић, ДИСКРИМИНАЦИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

10.46793/XXIv-14.329M

329-338

Вељко Влашковић, ОСВРТ НА НУЖНОСТ ЗАБРАНЕ МАЛОЛЕТНИЧКИХ БРАКОВА СА АСПЕКТА ПРАВА ДЕТЕТА НА ОБРАЗОВАЊЕ

10.46793/XXIv-14.339V

339-348

Биљана Гавриловић Грбовић, ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА ОСНИВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ

10.46793/XXIv-14.349GG

349-358

Драган Вујисић, КОВИД 19 И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ КОРИСНИКА УСЛУГА ПУТОВАЊА У ПАКЕТ АРАНЖМАНУ – АНАЛИЗА ПРАКСЕ СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XXIv-14.361V

361-375

Борко Михајловић, ПРАВО ПОТРОШАЧА НА ПОПРАВКУ ПРОИЗВОДА

10.46793/XXIv-14.377M

377-394

Јована Брашић Стојановић, ПОСЕБНА ПОТРОШАЧКА ПРАВА У ОБЛАСТИ УСЛУГА ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА

10.46793/XXIv-14.395BS

395-408

Снежана Соковић, РАД У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ – СПОРНА ПИТАЊА ИЗРИЦАЊА И ИЗВРШЕЊА

10.46793/XXIv-14.411S

411-425

Јелена Станисављевић, УСЛУГЕ СУДСКОМЕДИЦИНСКОГ ВЕШТАЧЕЊА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

10.46793/XXIv-14.427S

427-442

Милан Палевић, ИМИЏ ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА КАО ДЕТЕРМИНАНТА СТАВОВА И ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА ПРЕМА БРЕНДОВИМА

10.46793/XXIv-14.445P

445-458

Јасмина Лабудовић Станковић, ФИНАНСИЈСКА СТАБИЛНОСТ И НЕКА ОД РЕГУЛАТОРНИХ РЕШЕЊА ЕУ У ЦИЉУ ЊЕНОГ ОЧУВАЊА

10.46793/XXIv-14.459LS

459-472

Јелена Вучковић, УСТАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ – ОРГАНИ ВЛАСТИ ИЛИ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

10.46793/XXIv-14.473V

473-486

Александра Павићевић, СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ КАО ПРАВА РЕАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И РУЧНЕ ЗАЛОГЕ

10.46793/XXIv-14.487P

487-508

Ружица Кијевчанин, ЉУДСКА ПРАВА – НАСТАНАК И ЕВОЛУЦИЈА

10.46793/XXIv-14.509K

509-519

Емилија Костић, ОСВРТ НА ПОСТУПАК ПОСРЕДОВАЊА У БРАЧНИМ СПОРОВИМА ИЗ УГЛА СРПСКОГ ПРАВНОГ СИСТЕМА

10.46793/XXIv-14.521K

521-532

Ксенија Мрђеновић, УГОВОР О ДЕЛУ (LOCATIO CONDUCTIO OPERIS FACIENDI) У РИМСКОМ И СРПСКОМ ПРАВУ

10.46793/XXIv-14.533M

533-544