Међународна научна конференцијa Изазови и отворена питања услужног права, том 2

DOI: 10.46793/XXMajsko2

Download full text in PDF  

Зоран Миладиновић, ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРЕВОЗНИКА ПРЕМА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРЕВОЗА – ПУТНИЦИМА

10.46793/XXMajsko2.003M

3-34

Милица Маринковић, НАСТАНАК И РАЗВОЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У ФРАНЦУСКОЈ

10.46793/XXMajsko2.035M

35-51

Љубиша Дабић, УСЛУГА ПРОЦЕНИТЕЉА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

10.46793/XXMajsko2.055D

55-85

Јасмина Лабудовић Станковић, ЦЕНТРАЛНА БАНКА КАО ЗАЈМОДАВАЦ У ПОСЛЕДЊОЈ ИНСТАНЦИ

10.46793/XXMajsko2.087LS

87-102

Mирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић Ников, УДРУЖИВАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БАНАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXMajsko2.103M

103-113

Светислав Јанковић, НЕОПРАВДАНА УСКЛАЂЕНОСТ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ СА УГОВОРОМ О ПРЕВОЗУ СТВАРИ

10.46793/XXMajsko2.117J

117-132

Данијела Глушац, ПОСЛЕДИЦЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА УГОВОР О OСИГУРАЊУ

10.46793/XXMajsko2.133G

133-143

Wolfgang Rohrbach, KIRCHLICHE DIENSTLEISTUNGEN – CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER ÖKUMENE

10.46793/XXMajsko2.147R

147-170

Драган Батавељић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ УДРУЖЕЊА РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXMajsko2.171B

171-186

Звонимир Јелинић, Срећко Јелинић, КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ КАО УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УСЛУЖНУ ДЈЕЛАТНОСТ УРЕЂИВАЊА ГРАДСКОГ ПРОМЕТА И ПАРКИРАЊА ОСОБНИХ ВОЗИЛА

10.46793/XXMajsko2.187J

187-206

Срђан Владетић, НАСТАНАК РИМСКЕ ПОШТАНСКЕ СЛУЖБЕ

10.46793/XXMajsko2.207V

207-214

Милица Соврлић, ПРОФЕСИЈА И УСЛУГЕ АРХИТЕКТЕ У СТАРОМ РИМУ

10.46793/XXMajsko2.215S

215-226

Саша Туцаковић, О УГЛЕДУ ПРОФЕСИЈЕ ЧИСТАЧ ОДЕЋЕ (FULLO) У СТАРОМ РИМУ

10.46793/XXMajsko2.227T

227-238

Лука Петровић, УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXMajsko2.239P

239-250

Рајко Раонић, Олгица Раонић, УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

10.46793/XXMajsko2.251R

251-267

Зоран Јовановић, ДИГИТАЛНИ ПОРТАЛИ ОРГАНА УПРАВЕ

10.46793/XXMajsko2.271J

271-288

Бранко Лештанин, Жељко Никач, СПЕЦИФИЧНОСТИ ВРШЕЊА НАДЗОРА ПРИВАТНЕ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈЕ  У СРБИЈИ

10.46793/XXMajsko2.289L

289-303

Милан Рапајић, УГОВОРИ УПРАВЕ

10.46793/XXMajsko2.305R

305-327

Миливоје Лапчевић, БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ КАО ЈАВНА ФУНКЦИЈА

10.46793/XXMajsko2.329L

329-341

Аника Ковачевић, ПАРЛАМЕНТ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА? ИЗАЗОВИ ПРЕДСТАВНИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

10.46793/XXMajsko2.343K

343-359

Андрија Поповић, ЉУДСКА ПРАВА И ПРАВНИ МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

10.46793/XXMajsko2.361P

361-387

Katerina Krstevska Savovska, THE POLYGRAPH TESTING IN THE MACEDONIAN LEGISLATION

10.46793/XXMajsko2.391KS

391-401

Велисав Марковић, О ЛЕГИТИМНОСТИ ПРОПИСИВАЊА ПРЕКРШАЈА У ПРАВУ СРБИЈЕ ЗБОГ НЕПЛАЋЕНИХ УСЛУГА

10.46793/XXMajsko2.403M

403-412

Вељко Турањанин, УСЛУГЕ ПРЕСРЕТАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА СИЛОВАЊА

10.46793/XXMajsko2.413T

413-440

Вишња Ранђеловић, УСЛУГЕ СЛУЖБИ ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА И СВЕДОЦИМА ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ

10.46793/XXMajsko2.441R

441-458

Владимир Шебек, УЛОГА ЗАЈЕДНИЦЕ У ИДЕНТИФИКОВАЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТА РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈEДНИЦИ

10.46793/XXMajsko2.459S

459-476

Марија Милојевић, ПРАВНИ ОСНОВ „ПРОНАЂИ МЕ“ УСЛУЖНОГ СЕРВИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXMajsko2.477M

477-495

Јелена Станисављевић, ПОТРЕБА И ОПРАВДАНОСТ КРИВИЧНОПРАВНОГ РЕАГОВАЊА НА ЛЕКАРСКУ ГРЕШКУ

10.46793/XXMajsko2.497S

497-514

Ангел Ристов, НОВИ ИЗАЗОВИ УПИСИВАЊА ПРАВА НЕКРЕТНИНЕ

10.46793/XXMajsko2.517R

517-533

Нада Тодоровић, ЗЕМЉИШНА РЕНТА И ЗАКУПНИНА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

10.46793/XXMajsko2.535T

535-548

Стефан Шокињов, УСКРАЋИВАЊЕ ПРИСТУПА РЕСУРСИМА НЕОПХОДНИМ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

10.46793/XXMajsko2.549S

549-563

Надежда Љубојев, Маријана Дукић Мијатовић, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ – КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД

10.46793/XXMajsko2.565L

565-579

Владимир Козар, ВРСТЕ ИЗЛУЧНИХ ПРАВА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

10.46793/XXMajsko2.581K

581-611

Љубиша Здравковић, Љубица Здравковић, МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

10.46793/XXMajsko2.613Z

613-629

Драгана Ћорић, О ВАЖНОСТИ КОНСТИТУИСАЊА ПРОФЕСИЈА (СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАВНЕ ПРОФЕСИЈЕ)

10.46793/XXMajsko2.631C

631-646

Александра Павићевић, ОДНОС КОМПЕНЗАЦИЈЕ, ПРИГОВОРА НЕИСПУЊЕНОГ УГОВОРА И РЕТЕНЦИЈЕ

10.46793/XXMajsko2.647P

647-666

Драган Дакић, ACQUIS И ЕКОНОМСКЕ САНКЦИЈЕ

10.46793/XXMajsko2.667D

667-683

Борислав Галић, ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ НАЧЕЛА ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ У XX ВЕКУ ЗА СЛОБОДУ ПРИВРЕДНОГ ДЕЛОВАЊА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПРИВРЕЂИВАЊА

10.46793/XXMajsko2.685G

685-695

Јелена Чановић Спасојевић, НЕМАЧКИ ЗАКОН О ДУЖНОЈ ПАЖЊИ У ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА ДОБАВЉАЧЕ – ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXMajsko2.697CS

697-713

Војислав Бачанин, НЕКОЛИКО ЦРТИЦА О ВАЖНОСТИ ПОРЕСКИХ САВЕТНИКА: ПРИЛОГ XX МАЈСКОМ САВЕТОВАЊУ О УСЛУГАМА И УСЛУЖНОМ ПРАВУ

10.46793/XXMajsko2.715B

715-726

Владимир Митревски, ПУНОВАЖНИ АРБИТРАЖНИ СПОРАЗУМ КАО УСЛОВ ЗА АРБИТРАЖНИ ПОСТУПАК

10.46793/XXMajsko2.727M

727-741

Ксенија Мрђеновић, ЗАСТУПАЊЕ У РИМСКОМ ПРАВУ

10.46793/XXMajsko2.743M

743-755