ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У ШКОЛИ У ПРИРОДИ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 263-276)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Мирсада С. Зукорлић, Сандра Р. Милановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: mirsada.ljajic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.263Z

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Школа као васпитно-образовна институција губи монопол по пита- њу остваривања васпитне мисије, а посебно у погледу реализације циља и задатака фи- зичког васпитања. Централно место у остваривању задатака ове васпитне компоненте у школи припада настави физичког васпитања, која не даје задовољавајуће резултате. Kао одговор на поменуту проблематику, методом теоријске анализе, сагледавамо педагошке вредности школе у природи која има своје упориште у учењима педагошких класика од 17. до 19. века, Ј. А. Kоменског, Џ. Лока, Ж.-Ж. Русоа и Ј. Х. Песталоција, а због мо- гућности интегративог приступа актуелнa je у савременом свету. Циљ рада је да се овај организациони модел представи као још један од, по мишљењу аутора, добрих начина организације наставе у млађим разредима основне школе, односно организациони модел који компензује одређене слабости у остваривању васпитне улоге школе уопште, а због присутности физичких активности и боравка ученика у природи, претпостављамо да ће бити сврсисходан у реализацији задатака физичког и здравственог васпитања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

целовит развој личности, физичко васпитање, школа у природи.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Аџић, М. С. (1924). Пољска учионица – хигијенско-педагошка установа. Бео- град: Министарство народног здравља.
 • Бранковић, Д., Илић, М. (2003). Основи педагогије. Бања Лука: Kомесграфика. Миловановић, Р. (ур.) (1960). Збирка текстова педагошких класика. Београд: Педагошко друштво Србије.
 • Зрнзевић, Н. (2015). Значај активности у природи на развој моторичких спо- собности ученика. У: Настава и наука у времену и простору (683‒698), Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену.
 • Илић М., Николић, Р., Јовановић, Б. (2006). Школска педагогија. Ужице: Учи- тељски факултет; Бања Лука: Филозофски факултет.
 • Јовановић, Б. (1998). Школа и васпитање. Јагодина: Педагошки факултет. Јовановић, Б. (2006). Школа и васпитање. Београд: Едука.
 • Качапор, С., Вилотијевић, Н. (2005). Школска и породична педагогија. Бео- град: Учитељски факултет; Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Крагујевић, Г. (1987). Методика наставе физичког васпитања. Београд: За- вод за наставна средства.
 • Пијановић, П. (ур.) (2014). Лексикон образовних термина. Београд: Учитељ- ски факултет.
 • Николић, Р. (1994). Педагошке вредности школе у природи. Београд: Фило- зофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију.
 • Николић, Р. (2005). Школа у природи – отворена школа, Ужице: Учитељски факултет.
 • Милановић, С., Милић, И. (2022). Изазови онлајн-окружења у настави фи- зичког и музичког васпитања. Узданица, 19(2). Јагодина: Факултет педагошких на- ука, 279–290.
 • Омеровић, М., Зукорлић, М. (2019). Школа у природи – педагошко-еколошке основе. Тузла: ОФФ-СЕТ.
 • Станојловић, Б. (2000). Школа у природи као вид осавремењивања васпит- но-образовне делатности школе. Настава и васпитање, 49(3), 361‒367.
 • Станојловић, Б., Станојловић, С. (1999). Организација и програмирање школе у природи. Београд: ИДП „Научна књигаˮ.
 • Сухаревская, Е. Ю. (2003). Технология интегрированного урока: Практиче- ское пособие для учителей начальной школы, студентов пед. учеб. заведений, слу- шателей. Учитель, 128. Ростов на Дону: ИПК / Е. Ю. Сухаревская.
 • Цекић-Јовановић, O., Милановић, С. (2020). Утицај интегративне наставе Физичког васпитања и Природе и друштва на квалитет знања ученика у области природних наука, Иновације у настави, Београд: Учитељски факултет, 33(3), 83–97. Anđić, D. (2007). Učenje i poučavanje prirode i društva na otvorenim prostorima.
 • Metodički obzori. Rijeка: Učiteljski fakultet, 2(3), 7‒23.
 • Bognar, L., Matijević, M. (1993). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Christie, B., Higgins, P., McLauglin, P. (2014). “Did you enjoy your holiday?ˮ Can residential outdoor learning benefit mainstream schooling?. Journal of Adventure Educa- tion & Outdoor Learning, 14(1), 1‒23.
 • De Zan, I. (1999). Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga. Fiennes, C., Oliver, Е., Dickson, K., Escobar, D., Romans, A., Oliver, S. (2015).
 • The existing evidence-base about the effectiveness of outdoor learning. Institute of Outdoor Learning, Blagrave Trust, UCL & Giving Evidence Report.
 • Rickinson, М., Dillon, Ј., Teamey, К., Morris, М., Choi, M. Y., Sanders, D. (2004). A review of Research on Outdor Learning. National Foundation for Educational Research and King’s College London. Retrieved June 29, 2018 from www: http://www.field-studies council. org/documents/general/NFER/NFER %20Exec%20Summary.pdf.
 • Roth-Čerina, М. (2011). Utjecaj pokreta za odgoj u prirodi na razvoj paviljonske škole. Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Sveučilište u Zagrebu, 60‒73.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org