МЕЂУСОБНО ИНФОРМИСАЊЕ КАО ДИМЕНЗИЈА САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 223-234)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Хаџи Живорад М. Миленовић, Биљана С. Јеремић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: mrbiljana@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.223M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Циљ овог истраживања био је да се утврде искуства васпитача и ро- дитеља о њиховом међусобном информисању као значајној димензији њихове сарад- ње. Процена ових димензија испитана је применом једног суптеста који је саставни део Упитника о укључености родитеља (Family Involvement Questionnaire ‒ FIQ (Fantuzzo et al., 2000)) прилагођеног за потребе овог истраживања. Ово истраживање је покушај да се продуби разумевање о значају међусобног информисања између родитеља и васпитача и развијању поверења и сарадње између родитеља и предшколске установе. Закључујемо да су међусобно информисање и отвореност васпитача и родитеља једних према други- ма значајна димензија њихове сарадње и да се поверење у дискурсу између предшколске установе и родитеља позитивно рефлектује на развој деце. Достављање што више кори- сних информација о детету доприноси бољој и квалитетнијој подршци детету у пред- школској установи и породици, што показује да је димензија међусобног информисања васпитача и родитеља комплементарна са активностима деце у породици.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

васпитач, родитељи, сарадња васпитача и родитеља, међусобно ин- формисање, отвореност васпитача.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Ал Катиб (2022): A. Al Khatib, Тhe Level of Involvement of Jordanian Parents of Kindergarten Children and Its Relationship to Parents’ Gender and Educational Qualifica- tion, Child Care in Practice, 28(4), 708‒720.
 • Вајт (2022): J. White, The Opinions and Perceptions of K1-3 Parents in Relation to BYOD Implementation in Japanese Kindergartens, International Journal of TESOL & Education, 2(1), 1‒22.
 • Васиљевић Продановић, Крнета, Марков (2021): D. Vasiljević  Prodanović,  Ž. Krneta, Z. Markov, Cooperation between Preschool Teachers and Parents from the Perspective of the Developmental Status of the Child, International Journal of Disability, Development and Education, 68, 1‒10.
 • Јелић, Стојковић, Марков (2018): М. Јелић, И. Стојковић, З. Марков, Са- радња предшколске установе и родитеља из угла васпитача, Специјална едукација и рехабилитација, 17(2), 165‒187.
 • Јеремић, Миленовић, Марков (2023): Б. Јеремић, Х. Ж. Миленовић, З. Мар- ков, Партнерство одгојитеља и родитеља дјеце с тешкоћама у развоју, Методички огледи: часопис за филологију одгоја, 30(1), 61‒87.
 • Јеремић, Миленовић, Петровић, Марков (2022): B. Jeremić, Ž. Milenović, J. Petrović, Z. Markov, Partnership of Parents of Children who Need Additional Support in Learning and Preschool Teachers in Preschool Institutions from the Perspective of the Integrated Approach to Learning, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 10(1), 29‒34.
 • Јуен (2019): L. Yuen, New Immigrant Parents’ Experiences in a Parent Education Programme, International Journal of Early Years Education, 27(1), 20‒33.
 • Кеунг, Чунг (2019): C. Keung, А. Cheung, Towards Holistic Supporting of Play- Based Learning Implementation in Kindergartens: A Mixed Method Study, Early Child- hood Education Journal, 47(5), 627‒640.
 • Крњаја, Павловић Бренеселовић (2022): Ж. Крњаја, Д. Павловић Бренесело- вић, Приручник за документовање – педагошка документација и документовање о Основама програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета, Бео- град: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Ларок, Клајман, Дарлинг (2011): М. LaRocque, I. Kleiman, S. M. Darling, Parental Involvement: The missing link in school achievement, Preventing School Failure, 55(3), 115‒122.
 • Миленовић, Јефтовић (2012): Ж. Миленовић, М. Јефтовић, Педагошке компе- тенције родитеља, Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 15(14), 43‒58. Павловић Бренеселовић, Крњаја (2017): Д. Павловић Бренеселовић, Ж. Крњаја, Калеидоскоп: основе диверсификованих програма предшколског васпитања и образовања, Београд: Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију.
 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом, Службени гласник РС, бр. 80/2018.
 • Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета, Службени гласник РС, бр. 16/18.
 • Равив, Дадон (2021): A. Raviv, M. Dadon, Teaching Astronomy in Kindergarten: Children’s Perceptions and Projects, Athens Journal of Education, 8(3), 305‒327.
 • Спасић (2020): Ј. Спасић, Лексички развој детета предшколског узраста, Уз- даница, 17(1), 171‒178.
 • Станковић (2020): Д. Станковић, Употреба падежа деце предшколског и основношколског узраста из Врања – социолонгивистички приступ, Узданица, 17(2), 49‒64.
 • Стојановић, Ћирковић Миладиновић, Еремић (2020): Б. Стојановић, И. Ћир- ковић Миладиновић, Н. Еремић, Компетенције васпитача за посредовање у решава- њу конфликта међу децом, Узданица, 17(1), 247‒260.
 • Улавере, Вејсон (2018): P. Ülavere, M. Veisson, Assessments by Principals, Teachers, and Parents on Values Education in Estonian Kindergartens, Early Years: An International Journal of Research and Development, 38(4), 429‒452.
 • Фантуцо, Тај, Чајлдс (2000): J. Fantuzzo, E. Tighe, S. Childs, Family involve- ment questionnaire: a multivariate assessment of family participation in early childhood education, Journal of Educational Psychology, 92(2), 367‒376.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org