АКАДЕМСКИ ВОКАБУЛАР У АПСТРАКТИМА СТУДЕНАТА МАСТЕР СТУДИЈА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 7-19)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Данијела Д. Ђорђевић, Катарина О. Лазић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ddj@agrif.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.007D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Овај рад испитује заступљеност и употребу речи са Листе академских речи (ЛАР) (енгл. Academic Word List – AWL) у писању апстраката на енглеском језику код студената мастер студија Пољопривредног факултета у Београду. Новина коју до- носи ово истраживање је усредсређивање на академски вокабулар у писању из области пољопривреде и апстракте као тип задатка. Један од циљева је испитивање корелације између употребе академских термина и предзнања енглеског језика, а други идентифи- кација најзаступљенијих породица речи са ЛАР. У корпусу који чине апстракти израчу- ната je заступљеност свих породица речи са ЛАР, број токена и њихова релативна уче- сталост. Није пронађена корелација између предзнања енглеског језика и заступљености испитиваних речи у писању. Заступљеност породица речи са листе је била ограничена, а анализа значења и колокација 10 најучесталијих породица указује на њихову специфич- ну употребу. Овакви налази указују на лимитирану употребу општих листи академских речи и сугеришу креирање специфичне листе намењене настави из писања за област пољопривреде.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

академски вокабулар, студентско писање, енглески језик струке, корпусна анализа.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бајбер и др. (1999): D. Biber, S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, E. Finegan,
 • Longman Grammar of Spoken and Written English, Longman: Harlow.
 • Брезина, Вајл-Тесје, Макенери (2020): V. Brezina, P. Weill-Tessier, A. McEn- ery, #LancsBox v. 5.x. [software], Available at: http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox.
 • Брезина, Макенери, Вотам (2015): V. Brezina, T. McEnery, S. Wattam, Col- locations in context: A new perspective on collocation networks, International Journal of Corpus Linguistics, 20(2), 139–173, https://doi.org/10.1075/ijcl.20.2.01bre.
 • Брезина, Тимперли, Макенери (2018): V. Brezina, M. Timperley, T. McEnery, #LancsBox v. 4.x [software], Available at: http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox.
 • Гарднер, Дејвис (2014): D. Gardner, М. Davies, A new academic vocabulary list,
 • Applied Linguistics, 35(3), 305–327, https://doi.org/10.1093/applin/amt015.
 • Дарант (2014): P. Durrant, Discipline and level specificity in university students’ written vocabulary, Applied Linguistics, 35(3), 328–356, https://doi.org/10.1093/applin/ amt016.
 • Дарант (2016): P. Durrant, To what extent is the Academic Vocabulary List rel- evant to university student writing?, English for Specific Purposes, 43, 49–61, https://doi. org/10.1016/j. esp.2016.01.004.
 • Добс, Кернс (2016): C. L. Dobbs, D. Kearns, Using new vocabulary in writing: Ex- ploring how word and learner characteristics relate to the likelihood that writers use new- ly taught vocabulary, Reading and Writing, 29(9), 1817–1843, https://doi.org/10.1007/ s11145-016-9654-8.
 • Коксхед (2000): А. Coxhead, A New Academic Word List, TESOL Quarterly, 34(2), 213–238, https://doi.org/10.2307/3587951.
 • Ксомеј, Прејдс (2018): E. Csomay, A. Prades, Academic vocabulary in ESL stu- dent papers, A corpus-based study, Journal of English for Academic Purposes, 33, 100– 118, https://doi.org/10.1016/j.jeap.2018.02.003.
 • Купер (2016): P. A. Cooper, Academic vocabulary and lexical bundles in the writ- ing of undergraduate psycology students, Doctoral dissertation, University of South Africa. Retrieved in May 2023 from https://core.ac.uk/download/pdf/83637572.pdf.
 • Купер (2017): T. Cooper, Students’ use of academic vocabulary in comparison to that of published writers: A corpus-driven analysis, Stellenbosch Papers in Linguistics, 47, 133–152, https://doi.org/10.5774/47-0-266.
 • Лазић, Ђорђевић (2022): К. О. Лазић, Д. Д. Ђорђевић, Учестали лексички спојеви у области биотехнике у апстрактима студената пољопривреде на енглеском језику, Узданица, XIX(1), 125–140, https://doi.org/10.46793/Uzdanica19.1.125L.
 • Мартинез, Бек, Панза (2009): I. A. Martínez, S. C. Beck, C. B. Panza, Academic vocabulary in agriculture research articles: A corpus-based study, English for Specific Pur- poses, 28(3), 183–198, https://doi.org/10.1016/j.esp.2009.04.003.
 • Минг-Цу, Неишн (2004): K. W. Ming-Tzu, P. Nation, Word Мeaning in Аcademic Еnglish: Homography in the Academic Word List, Applied Linguistics, 25(3), 291–314, https://doi.org/10.1093/applin/25.3.291.
 • Реч и фраза, Word and Phrase. Available at: https://www.wordandphrase.info. Скоуфаки, Петрић (2021): S. Skoufaki, B. Petrić, Academic vocabulary in an
 • EAP course: Opportunities for incidental learning from printed teaching materials de- veloped in-house, English for Specific Purposes, 63, 71–85, https://doi.org/10.1016/j. esp.2021.03.002.
 • Хајланд, Це (2007): K. Hyland, P. Tse, Is There an “Academic Vocabulary”?,
 • TESOL Quarterly, 41(2), 235–253, https://doi.org/10.1002/j.1545-7249.2007.tb00058.x

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org