Категорија Садашњост и будућност услужног права

ПОВЕРЕНИЧКА СЛУЖБА У СРБИЈИ – КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПИТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НАДЛЕЖНОСТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 867-883 АУТОР(И): Снежана Соковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Значајне промене и у концептуално-нормативном оквиру казне затвора, као и у контексту неопходних стандарда релевантних за праксу њеног извршења, нису отклониле „базично негативне“…

Детаљније

ПРИМЕНА ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА НА АУКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 849-863 АУТОР(И): Маша Мишковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ауторка у раду разматра да ли се код аукцијске продаје робе примењују правила о заштити потрошача, када се као најбољи понудилац – купац…

Детаљније

ДЕЛИKТНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ПРОИЗВОДА С НЕДОСТАТKОМ ПРЕМА НЕМАЧKОМ ГРАЂАНСKОМ ЗАKОНИKУ (BGB)

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 835-848 АУТОР(И): Самир Манић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У немачком праву се одговорност за штету због недостатака производа ослања на три концепта: на традиционалну уговорну одговорност, традиционалну деликтну одговорност, и објективну…

Детаљније

ПОЈАВА ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА И ПРАВО ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 817-834 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Развојем информационих и комуникационих технологија створили су се услови за масовно ширење појаве економије дељења. Економија дељења почива на идеји сарадње и поделе…

Детаљније

ПОТРОШАЧ (И) КАО КОРИСНИК УСЛУГА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 795-816 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Појам потрошача у праву ЕУ није регулисан на једном месту. Може се наћи на најразличитијим местима у примарном праву ЕУ, у секундарном праву…

Детаљније

ОСВРТ НА ПРАВО ДЕТЕТА ИЗ МАЊИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДА СЕ ОБРАЗУЈЕ НА СВОМ ЈЕЗИКУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 779-791 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право детета из мањинске заједнице на образовање на свом језику представља ужи израз права на образовање уопште, али и изузетно важан сегмент културног…

Детаљније

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У КОНТЕКСТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2030. ГОДИНЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 769-777 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра актуелно стање у услужној делатности у области високог образовања у Србији, као и могући правци будућег развоја ове области.…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ ЈАВНИХ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ – ЕУПРАВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 755-766 АУТОР(И): Јована Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Поред несумњивог напретка у односу на претходни период, мали простор који је освојила е-управа недовољно се користи. Помаци у нормативном аспекту нису увек…

Детаљније

ЗНАЧАЈ ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА У ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 743-753 АУТОР(И): Дејан Вучинић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Заштита људских права у демократским друштвима одавно је препозната као једно од основних принципа на којима почивају уређене државе и државе које карактерише…

Детаљније

УСЛУГЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 729-742 АУТОР(И): Никола Ивковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра природа, функције и надлежности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Сет функција суштински представљају…

Детаљније