Категорија Садашњост и будућност услужног права

КРАТКО ПОДСЕЋАЊЕ НА ДЕЛО ЉУБОМИРА С. ДУКАНЦА И ЊЕГОВЕ СТАВОВЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 1049-1061 АУТОР(И): Војислав М. Бачанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Текст представља покушај да се подсећањем на дело Љубомира С. Дуканца, врсног представника „београдске школе Јавних финансија“, укаже на неке значајне моменте…

Детаљније

ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ЗАНАТСКО ПИТАЊЕ У МОДЕРНОМ СРПСКОМ ПРАВУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 1039-1048 АУТОР(И): Биљана Гавриловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира стање у занатству и његова правна регулатива, у периоду од почетка XIX века до 30-их година XX века, тј.…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 1019-1038 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду указује на растући проблем сексуалног насиља и трговине људима, како у свету, тако и у Србији, као и у бившим…

Детаљније

ПОГЛЕД НА НОВО ХРВАТСКО СТЕЧАЈНО ЗАКОНОДАВСТВО ИЗ 2022: покушај усклађивања тржишне димензије и заштите презадужених потрошача

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 981-1017 АУТОР(И): Дејан Бодул Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Како је Стечајни закон из 1996. био мијењан седам пута, законодавац се 2015. одлучио за доношење новог Стечајног законa. Иако је циљ Новелом…

Детаљније

УТИЦАЈ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА ЗАКОНСКА И УГОВОРНА ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 959-980 АУТОР(И): Владимир Козар Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су анализирани прописи Републике Србије, ставови домаће судске праксе, као и мишљења правне науке o утицају отварања стечајног поступка на право…

Детаљније

О ЕКОНОМСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБЛАСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 947-957 АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Иако сви видови саобраћаја прилично доприносе загађењу, друмски је саобраћај често при врху листе. У складу са начелом „загађивач плаћа“ применом економских инструмената…

Детаљније

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА КАО ВИДА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ У РЕПУЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 929-946 АУТОР(И): Жељко Никач, Бранко Лештанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра правни статус детективских послова у Републици Србији посебно након усвајања кровног Закона о детективској делатности, као и…

Детаљније

КОРИШЋЕЊЕ ВОДА РЕКА ИЗ КРИВИЧНОПРАВНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ САДА И СА ПРЕПОРУКАМА ЗА БУДУЋНОСТ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 917-925 АУТОР(И): Јасмина Крштенић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Замисао је да се сажето прикаже правна основа, начин и могућности коришћења дела европског континента прекривеног рекама, а све у складу са кривичним…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 897-915 АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду ауторка се бави улогом центра за социјални рад у кривичном поступку. У уводним напоменама ауторка истиче разлоге којима се руководила…

Детаљније

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 885-896 АУТОР(И): Иван Д. Милић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Окривљени у прекршајном поступку има могућност да закључи споразум о признању прекршаја са подносиоцем захтева за покретање прекршајног поступка. Иницијативу за закључење…

Детаљније