ТЕСТИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДИСПЕЧЕРСКОГ СИСТЕМА И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ПРОИЗВОДЊОМ ЕПС-A

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (160-171)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Тамара Јелић,  Горан Јакуповић, Павле Лучић, Гордан Конечни,  Драган Суруџић, Данило Коматина, Златко Митровић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: tamara.jelic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.160J

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом раду je описан и анализиран процес тестирања централног диспечерског система и система управљања производњом ЕПС-а. Конкретно прво ће бити дат кратак опис система и преглед функција које треба да обезбеде централни диспечерски систем и систем управљања производњом. Затим ће бити описане активности које се oдоносе на креирање тестних процедура и примену различитих метода тестирања на бази којих ће се извршити провера свих функционалности ЦДС система. Посебна пажња у оквиру тестирања ЦДС и ЦПС система усмерена је на прикупљање и валидацију процесних података, тестирање алгоритма управљања, рад извештајног система и проверу да ли су све компоненте система удвостручене и да ли је систем заштићен од отказа. У раду ће такође бити представљена и категоризација приоритета тестова и уочених недостатака система. На крају, биће дат закључак о резултатима тестирања, уоченим недостацима/примедбама, отклањању истих и могућем унапређењу система на основу стеченог искуства.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

централни диспечерски систем, систем управљања производњом, централни плански систем, даљинско управљање, тестне процедуре, SAT (Site Acceptance Test)

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Т. Јелић, Г. Конечни, П. Илић, Г. Јакуповић, З. Митровић, Д. Лаловић, Љ. Јосиповић, М. Ђурковић, Д. Суруџић, Д. Коматина, „Архитектура новог централног диспечерског система (ЦДС) ЕПС-а“, саветовање CIGRE Србија – Информациони системи и телекомуникације, 03 – 08. октобар 2021, Србија
  • П. Лучић, Е. Вељковић-Грбић, Т. Јелић, Н. Стојаковић, Г. Јакуповић, „Алати за моделовање и конфигурисање система за управљање производњом (СУП) централног диспечерског система (ЦДС) ЕПС-а“, саветовање CIGRE Србија – Управљање и експлоатација ЕЕС, 03 – 08. октобар 2021, Србија
  • Г. Јакуповић, Т. Јелић, Н. Стојаковић, М. Ђурковић, Д. Суруџић, Д. Коматина, З. Митровић, Ј. Марковић-Петровић, „Систем управљања производњом (СУП) новог централног диспечерског система (ЦДС) ЕПС-а“, саветовање CIGRE Србија – Управљање и експлоатација ЕЕС, 03 – 08. октобар 2021, Србија
  • Ј. Цар, Н. Радмиловић, Г. Јакуповић, Е. Вељковић-Грбић, Т. Јелић, Д. Бојанић, Д. Димитријевић, М. Богдановић, А. Латиновић, Д. Суруџић, З. Бојанић, „Модификације локалног управљачког система и групног регулатора ХЕ Ђердап 1 у циљу њиховог увођења у систем даљинског управљања (ЦДС) ЕПС“, 19. Симпозијум CIGRE Србија – Управљање, Телекомуникације и Заштита у ЕЕС, 20 – 23. октобар 2020, Србија
  • Г. Јакуповић, Т. Јелић, П. Лучић, Е. Вељковић-Грбић, Н. Стојаковић, „Централни диспечерски систем (ЦДС) – САТ тестне процедуре“, фебруар 2022, Србија