ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРОТИС SCADA СИСТЕМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (129-138)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Лукић, Александар Латиновић, Милан Ђорђевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.lukic@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.129L

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду ће бити дат преглед и приказ досадашње експлоатације централног SCADA система, названог ПРОТИС Скада систем (ПСС), који је у надлежности Техничких послова производње енергије у ЈП ЕПС. Биће приказани уочени недостаци током експлоатације овог система, радови на отклањању ових недостатака, отворена питања, извршена модернизација и надоградња, њихов утицај на рад ПСС, као и виђена проширења и нове функционалности које се очекују у наредном периоду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ПРОТИС, SCADA, експлоатација, ПЛЦ, управљање

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Н.Лукић, А.Латиновић, Д.Остојић, Д.Богојевић, Д.Лаловић, М.Ђорђевић, Д.Бојанић, Т.Јелић, Г.Конечни, Н.Чукалевски, „Централизовани систем за прикупљање процесних података у Производњи енергије – имплементација у ЈП ЕПС“, 19. симпозијум Управљање, телекомуникације и заштита у ЕЕС, ЦИГРЕ Србија, 2022.
  • Јавно предузеће Електропривреда Србије, „Техничка спецификација захтева за израду јединственог производно-техничког информационог система ЕПС (III фаза)“,
    Јавна набавка ЈН/1000/0027/2016, www.eps.rs
  • Институт Михајло Пупин „ИМП-Аутоматика“ д.о.о., „Пројекат изведеног објекта Подсистема за прикупљање процесних података (ПзППП)“, Пројекат хардверско- софтверске платформе (гејтвеја), ЈП ЕПС, Београд, 2018.
  • Институт Михајло Пупин „ИМП-Аутоматика“ д.о.о., „Пројекат изведеног објекта Подсистема за прикупљање процесних података (ПзППП)“, Пројекат централног SCADA система, ЈП ЕПС, Београд, 2018.
  • Г.Јакуповић, Т.Јелић, Н.Стојаковић, М.Ђурковић, Д.Суруџић, Д.Коматина, З.Митровић, Ј.Марковић-Петровић, „Систем управљања производњом (СУП) новог централног диспечерског система (CUDS) ЕПС-а“, 35. саветовање ЦИГРЕ Србија, Златибор, октобар 2021.
  • П.Лучић, Е.Вељковић-Грбић, Т.Јелић, Н.Стојаковић, Г.Јакуповић, „Алати за моделовање и конфигурисање система за управљање производњом (СУП) централног диспечерског система (ЦДС) ЕПС-а“, 35. саветовање ЦИГРЕ Србија, Златибор, октобар 2021