БЕЗБЕДНО СТАРТОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПРОЦЕСОРСКОГ МОДУЛА ЗА ТЕЛЕЗАШТИТНИ ТЕРМИНАЛ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (96-103)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Миленко Кабовић, Јована Новаковић, Анка Кабовић, Владимир Челебић, Ива Салом

Е-АДРЕСА / E-MAIL: milenko.kabovic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.096K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је дат кратак опис процесорског модула телезаштитног терминала заснованог на Xilinx Zynq 7000 компоненти. Разматране су основне могућности безбедног стартовања једног таквог процесорског система, као и кораци којима се обезбеђује интегритет и аутентичност инсталације, како би уређај радио исправно и безбедно. Описане су могућности које са тог аспекта пружа сама компонента, као и додатне могућности за повећање безбедног стартовања процесорског система.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

телезаштита, безбедно стартовање, Zynq 7000

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Ed Peterson: „Secure Boot of Zynq-7000 SoC“, XILINX XAPP1175 (v2.2), 2021.
  • Nisha Jacob et al.: „How to Break Secure Boot on FPGA SoCs Through Malicious Hardware“, CHES 2017.
  • Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual, XILINX, UG585 (v1.13) April 2, 2021.
  • Ali Shuja Siddiqui, Yutian Gui, Fareena Saqib: „Secure Boot for Reconfigurable Archiectures“, Cryptography Journal, September 2020.
    Unterstein, F., Jacob, N., Hanley, N. et al. SCA secure and updatable crypto engines for FPGA SoC bitstream decryption: extended version. J Cryptogr Eng 11, 257–272 (2021).
  • Ed Peterson: „Leveraging Asymmetric Authentication to Enhance Security-Critical Applications Using Zynq-7000 All Programmable SoCs”, WP468 (v1.0) October 20, 2015.
  • Swarup Bhunia et al.:“ Fundamentals of IP and SoC Security: Design, Verification, and Debug“, Springer, 2017.