МОТИВ ПРЕЉУБЕ У РОМАНУ „СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА“ СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

Липар 80 (2022), (стр. 25-43)

АУТОР(И): Наташа Д. Катић

Е-АДРЕСА: natasa_katic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.025K

САЖЕТАК:

У овом раду анализиран је мотив прељубе у роману Сеоска учитељица Светолика Ранковића. На тематском и поетичком нивоу заједничко за сва дела Светолика Ранковића јесте опис моралног посрнућа патријархалне заједнице. У својим делима Светолик Ранковић тематизује дезинтеграцију патријархалних норми, распад породице, сукоб појединца и друштвене средине. Ово су, уједно, и најважније тематске целине романа Сеоска учитељиџа. Део овог рада бавиће се анализом карактеризације ликова Љубице и Гојка, као главних ликова овог романа. Овај рад посебно се осврће на инверзију коју је Светолик Ранковић учинио приликом карактеризације ових ликова, доделивши Љубици оне особине које су се у патријархалном друштву сматрале доминантно мушким и обрнуто. Важан аспект овог рада јесте анализа мотива прељубе у роману Сеоска учитељица. Циљ рада је да покаже у каквој је корелацији овај мотив са поетичким начелима Светолика Ранковића, али и да кроз анализу овог мотива и позиције жене у овом роману разоткрије Светолика Ранковића као писца изузетно модерног сензибилитета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

мотив прељубе, реализам, патријархат, женски ликови, Светолик Ранковић

ЛИТЕРАТУРА:

  • Вукићевић 2011: Д. Вукићевић, Анархија текста, Београд: Службени гласник.
  • Вученов 1970: Д. Вученов, О српским реалистима и њиховим претходницима, Београд: Друштво за српскохрватски језик и књижевност СР Србије.
  • Деретић 1981: Ј. Деретић, Срспки роман 1800-1950, Београд: Нолит.
  • Ераковић 2019: Р. Ераковић, Дневник читалачких искушења, Нови Сад: Матица српска.
  • Јеремић 1987: Љ. Јеремић, Трагички видови старијег српског романа (од Јакова Игњатовића до Светолика Ранковића), Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, Београд: Институт за теорију књижевности и уметности.
  • Ранковић 2013: С. Ранковић, Сеоска учитељица, у: Р. Ераковић (прир.), Светолик Ранковић, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.
  • Стојановић Пантовић 2011: Б. Стојановић Пантовић, Распон модернизма, Нови Сад: Академска књига.