Категорија 80

ИРОНИЈА И ПАРОДИЈА У ДЕЛУ „ИСКУПЉЕЊЕ“ ИЈАНА МЕКЈУАНА

Липар 80 (2022), (стр. 255-267) АУТОР(И): Катарина С. Лазић Е-АДРЕСА: katarina.lazic2012@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ћемо се превасходно бавити концептом ироније и пародије у делу Искупљење Ијана Мекјуана и на које их све начине аутор…

Детаљније

СТРАХ КАО ПОКРЕТАЧКА ТЕМА У ОДАБРАНИМ АНДРИЋЕВИМ ПРИПОВЕТКАМА („КЊИГА“ И „АСКА И ВУК“)

Липар 80 (2022), (стр. 241-253) АУТОР(И): Шана С. Младеновић Е-АДРЕСА: sanamladenovic@gmail.com  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Истраживањем страха као покретачке теме у приповеткама Књига и Аска и вук Иве Андрића, осветлићемо феномен страха са књижевно-уметничке и психолошке стране,…

Детаљније

МЕТОДИЧКИ МОДЕЛИ ТУМАЧЕЊА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Липар 80 (2022), (стр. 227-239) АУТОР(И): Сузана Б. Милошевић Љубић Е-АДРЕСА: suzanamilosevic77@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада је методички приступ интерпретацији лирске песме кроз одређене моделе тумачења у настави. У раду је представљен методички приступ…

Детаљније

ФАНТАСТИЧНО У ДЕЛУ ИЛИЈЕ ВУКИЋЕВИЋА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕОРИЈЕ МОГУЋИХ СВЕТОВА

Липар 80 (2022), (стр. 217-226) АУТОР(И): Соња С. Ђорић Е-АДРЕСА: sonjadjoric1993@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад идентификује основне моделе фикционалних светова приповедака Илије Вукићевића са елементима фантастике. Методолошко полазиште преузето је из модела који постулира Мари–Лор Рајан.…

Детаљније

ИЗ ОНОМАСТИКЕ СЕЛА ДОЊА САБАНТА КОД КРАГУЈЕВЦА

Липар 80 (2022), (стр. 201-214) АУТОР(И): Мирјана Р. Обрадовић Е-АДРЕСА: mira.obradovic14@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је обрађена ономастичка грађа забележена у шумадијском селу Доња Сабанта. На терену су прикупљени микротопоними и антропоними (лични и породични…

Детаљније

DIDAKTISIERUNGSVERSUCH DER PHRASEOLOGISMEN MIT DER KOMPONENTE „LICHT“ / „SVETLO“ IN DEUTSCHEN UND SERBISCHEN PHRASEOLOGISMEN IM DAF-UNTERRICHT

Липар 80 (2022), (стр. 185-199) АУТОР(И): Katarina Z. Stamenković Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: In diesem Beitrag wird versucht ein phraseodidaktisches Lehr- und Lernkonzept zur Vermittlung der Phraseologismen anzugeben, die die Komponente Licht / svetlo enthalten. Dabei…

Детаљније

DIE HUMANISIERUNG DES AUTOS – ZUM METAPHERNGEBRAUCH IN AUTOMOBILZEITSCHRIFTEN: ZWISCHEN VERKAUFSSTARTEGIE UND DENKSTIL

Липар 80 (2022), (стр. 167-184) АУТОР(И): Nikola D. Vujčić Е-АДРЕСА: nikola.vujcic@outlook.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Im vorliegenden Beitrag wird der Metapherngebrauch in deutschsprachigen Online-Automobilzeitschriften untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf Humanisierungsmetaphern, die eine wichtige Rolle bei der Konzeptualisierung…

Детаљније