ИЗ ОНОМАСТИКЕ СЕЛА ДОЊА САБАНТА КОД КРАГУЈЕВЦА

Липар 80 (2022), (стр. 201-214)

АУТОР(И): Мирјана Р. Обрадовић

Е-АДРЕСА: mira.obradovic14@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.201O

САЖЕТАК:

У раду је обрађена ономастичка грађа забележена у шумадијском селу Доња Сабанта. На терену су прикупљени микротопоними и антропоними (лични и породични надимци и хипокористичка имена) свих становника. Ради увида у динамику промена антропономастикона Доње Сабанте консултоване су матичне књиге, те је упоређен систем личних имена особа рођених од 1930. до 1960. и од 1990. до 2020. године. Циљ рада је пописати топониме и антропониме и анализирати их са структурног и семантичког аспекта. Секундарни циљ је начинити осврт на стабилност и промене у систему званичних личних имена становника Доње Сабанте.

Забележени микротопоними мотивисани су разноврсним природним и културним карактеристикама фисиогених и антропогених објеката у селу. У творби микротопонима у Доњој Сабанти примећени су сви основни творбени модели и суфикси који функционишу у топонимији (централне) Србије. У систему антропонимских категорија бројношћу и разноврсношћу мотивационих модела истиче се систем мушких личних надимака.

На крају рада приложен је регистар уазбучених микротопонима и антропонима који су прикупљени на терену.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ономастика, топономастика, антропономастика, топоним, антропоним, Доња Сабанта, Крагујевац

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Матичне књиге рођених у Доњој Сабанти (од 1930. до 1960. године и од 1990. до 2020. године)
Литература
 • Вукићевић 1995: М. Вукићевић, Говори крагујевачке Лепенице, Приштина: Универзитет у Приштини.
 • Грковић 1977: М. Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд: Вук Караџић.
 • Грковић 1983: М. Грковић, Имена у Дечанским хрисовуљама, Нови Сад: Филозофски факултет: Институт за јужнословенске језике.
 • Грујић 2004: Т. Грујић, Доња Сабанта у прошлости, Београд: Т. Грујић, Крагујевац: Интер Принт.
 • Дуран 2017: Т. Дуран, Топоними турског порекла у Србији, необјављена докторска дисертација, Београд: Филолошки факултет.
 • Елезовић 1935: Г. Елезовић, Речник косовско-метохијског дијалекта, св. 2, Српски дијалектолошки зборник V, Београд: Српска краљевска академија.
 • Лађевић и др. 2011: М. Лађевић, Д. Станојевић, И. Јањић, Динамика најпопуларнијих личних имена у Новом Саду током педесет година, у: В. Ружић и С. Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса, Нови Сад: Филозофски факултет, 191–200.
 • Михајловић 1970: В. Михајловић, Прилог речнику српскохрватских географских термина, Нови Сад: Прилози проучавању језика, бр. 6, Нови Сад, 153–181.
 • Павловић 2018: З. Павловић, Ороними Србије, IV део, Ћ–Ш, Београд: Oноматолошки прилози, XXV, Београд, 79–204.
 • Поломац 2011: В. Поломац, Неколико напомена о систему личних имена у Крагујевцу у првој деценији XXI века, Београд: Ономатолошки прилози, књ. 21, Београд, 35–42.
 • Профоус 1–5: A. Profous, Místní jména v Čechách, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1949–1960.
 • Радивојевић 1910: Т. Радивојевић, Лепеница: Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник, књ. 15, Београд: Српска краљевска академија.
 • Радић 2003: Ј. Радић, Топонимија Белице, Београд: Ономатолошки прилози XVI, Београд, 17–322.
 • РСАНУ 1˗21: Речник српског књижевног и народног језика, I−XXI, Београд: Српска академија наука и уметности.
 • Симић 1972: Р. Симић, Левачки говор, Београд: Српски дијалектолошки зборник, XIX, Београд, 1−618 (+ карта).
 • Шкаљић 1966: А. Шкаљић, Турцизми у српскохрватском језику, Сарајево: Свјетлост.
 • Шћепановић, Баук 2003: М. Шћепановић, С. Баук, Терминологија српске антропонимије, Београд: Научни састанак слависта у Вукове дане, 32/3, Београд, 269–287.