МЕТОДИЧКИ МОДЕЛИ ТУМАЧЕЊА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Липар 80 (2022), (стр. 227-239)

АУТОР(И): Сузана Б. Милошевић Љубић

Е-АДРЕСА: suzanamilosevic77@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.227ML

САЖЕТАК:

Циљ овог рада је методички приступ интерпретацији лирске песме кроз одређене моделе тумачења у настави. У раду је представљен методички приступ којим се повезују циљеви и структура часа лирске песме, могућа структура часа обраде ове књижевне врсте и сами примери лирских песама у настави од првог до четвртог разреда кроз одабране методичке моделе. Савремени приступ интерпретацији лирске песме применом одабраних модела у разредној настави омогућава посебан нагласак на место и улогу ученика при њеној интерпретацији. У настави српског језика заступљен је велики број лирских песама, како народних, тако и ауторских. Анализом посебних лирских песама код ученика млађих разреда утиче се на развијање љубави према књизи, посебан доживљај песмe, њено тумачење, упознавање некадашњих обичаја, истицање ауторових запажања, доживљаја и њихова пренесеност на ученике, подстицај стваралаштву и много тога значајног за свеопшти развој ученика. Тумачење лирске песме је могуће различитим методичким моделима. Ученицима бива приступачнија и занимљивија обрада лирске песме применом индивидуализоване наставе, проблемске наставе или интегративном приступом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

лирска песма, врсте лирских песама, методички модели тумачења лирске песме, настава млађих разреда основе школе

ЛИТЕРАТУРА:

  • Вилотијевић, Вилотијевић 2010: М. Вилотијевић, Н. Вилотијевић, Иновације у настави, Врање: Учитељски факултет.
  • Вилотијевић, Вилотијевћ 2016: М. Вилотијевић, Н. Вилојитевић, Модели развијајуће наставе I, Београд: Учитељски факултет.
  • Милатовић 2011: В. Милатовић, Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави, Београд: Учитељски факултет.
  • Николић 2011: М. Николић, Методика наставе српскохрватског језика и књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Продановић, Ничковић (1974): Т. Продановић, Р. Ничковић, Дидактика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Станковић-Шошо, Костић (2014): Н. Станковић-Шошо, М. Костић, Читанка за трећи разред основне школе – У свету речи, Београд: Логос.