ФАНТАСТИЧНО У ДЕЛУ ИЛИЈЕ ВУКИЋЕВИЋА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕОРИЈЕ МОГУЋИХ СВЕТОВА

Липар 80 (2022), (стр. 217-226)

АУТОР(И): Соња С. Ђорић

Е-АДРЕСА: sonjadjoric1993@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.217DJ

САЖЕТАК:

Рад идентификује основне моделе фикционалних светова приповедака Илије Вукићевића са елементима фантастике. Методолошко полазиште преузето је из модела који постулира Мари–Лор Рајан. Ово истраживање је основа за анализе и нови приступ провокативној теми рестриктивности реалистичке поетике према фантастичним садржајима. Полазне тачке у истраживању представљају семантика фикционалног, модални системи, релације стварног и не-стварног, типови односа, стварни свет текста, алтернативни могући светови. Показаћемо апликативне могућности претходно постулираних теоријских прегледа анализирајући текстове који припадају опусу Илије Вукићевића: „Прича о селу Врачима и Сими Ступици”, „Како је Настас Налбантин тражио и нашао срећу”, „Мала вила”, „Проклета лепота”, „Цар Горан”, „Страшан сан”, „Ђаво и девојка”, „Лековит штап”, „Срце”.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фантастика, теорија могућих светова, реализам, фикционални свет, Илија Вукићевић

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Вукићевић 1929: И. Вукићевић, Целокупна дела Илије Вукићевића, Београд: Народна просвета.
 • Литература
 • Вукићевић 2005: Д. Вукићевић, Српска реалистичка приповетка и бајка (типови веза), Нови Сад: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LIII, св. 1−3, Нови Сад, 373−387.
 • Вукићевић 2012: Д. Вукићевић, Бог који одустаје (Илија Вукићевић Прича о селу Врачима и Сими Ступици и Радоје Домановић Краљевић Марко по други пут међу Србима), у: Д. Бошковић (уред.), Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 224−233.
 • Детелић 1992: М. Детелић, Митски простор и епика, Београд: САНУ.
 • Милосављевић Милић 2014: С. Милосављевић Милић, Редефинисање наратива у посткласичној наратологији, у: Б. Димитријевић (уред.), Тематски зборник радова [са трећег међународног научног скупа Наука и савремени универзитет, Ниш, 2013]. Tом 2, Свет у књижевности – књижевност у свету, Ниш: Филозофски факултет, 332–346.
 • Милосављевић Милић 2020: С. Милосављевић Милић, Кроз фикционалне светове, Ниш: Филозофски факултет.
 • Долежел 1997: L. Doležel, Narativni svetovi, Beograd: Reč: časopis za književnost i  kulturu, god. 4, br. 30, Beograd, 83–87.
 • Долежел 2008: L. Doležel, Heterokosmika: fikcija i mogući svetovi, Beograd: Službeni glasnik.
 • Марголин 1997: J. Margolin, Jedinke u narativnim svetovima: jedna ontološka
 • pretpostavka, Beograd: Reč: časopis za književnost i kulturu, god. 4, br. 30, Beograd, 88–100.
 • Милосављевић Милић 2016: S. Milosavljević Milić, Virtuelni narativ ogledi iz
 • kognitivne naratologije, Niš: Filozofski fakultet; Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Милосављевић Милић 2020: S. Milosavljević Milić, Fantastic Storyworlds and
 • Transfictionality of Literary Characters, Niš:  Facta Universitatis. Series, Linguistics and Literature, Vol. 18, no. 21, Niš, 9–18.
 • Павел 1997: T. Pavel, Fikcionalni svetovi i ekonomija imaginarnog, Beograd: Reč: časopis za književnost i kulturu, god. 4, br. 30, Beograd, 111–115.
 • Рајан 1991: M-L. Ryan, Possible Worlds: Artificial Intelligence and Narrative Theory, Bloomington: Indiana University Press.
 • Рајан 1997: M-L. Rajan, Mogući svetovi i odnosi pristupačnosti: semantička tipologija fikcije, Beograd: Reč: časopis za književnost i kulturu, god. 4, br. 30, Beograd, 101–110.
 • Рајан 2001: M-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality, Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Рајан 2006: M-L. Ryan, From Parallel Universes to Possible Worlds: Ontological
 • Pluralism in Physics, Narratology and Narrative, Durham: Poetics Today, 27: 4, 633–674.
 • Рајан 2016: M-L. Ryan, Texts, Worlds, Stories. Narrative Worlds as Cognitive and
 • Ontological Concept, in: Mari Hatavara (ed.), Narrative Theory, Literature and New Media. Narrative Minds and Virtual Worlds, London: Routledge, 11–29.