ИРОНИЈА И ПАРОДИЈА У ДЕЛУ „ИСКУПЉЕЊЕ“ ИЈАНА МЕКЈУАНА

Липар 80 (2022), (стр. 255-267)

АУТОР(И): Катарина С. Лазић

Е-АДРЕСА: katarina.lazic2012@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.255L

САЖЕТАК:

У раду ћемо се превасходно бавити концептом ироније и пародије у делу Искупљење Ијана Мекјуана и на које их све начине аутор у роману користи. Теоријски оквир рада представљаће дела Оштрица ироније и Теорија пародије Линде Хачион као и Иронија и значење Драгана Стојановића. Анализом се жели доћи до закључка да су иронија и пародија не само заступљени у делу као међусобно испреплетани и уско повезани елементи, већ представљају основу самог романа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

иронија, пародија, Искупљење, Мекјуан, Хачион, Стојановић

ЛИТЕРАТУРА:

  • Колбрук 2004: C. Colebrook, The New Critical Idiom, London and New York: Routledge.
  • Мекјуан 2002: И. Мекјуан, Искупљење, Београд: Paideia.
  • Стојановић 2003: Д. Стојановић, Иронија и значење, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Хачион 1985: L. Hutcheon, A theory of parody: The teachings of Twentieth-century art forms, New York, London: Methuen.
  • Хачион 1994: L. Hutcheon, Irony’s edge, London and New York: Routledge.