РЕЦЕПЦИЈА ДЕЛА ГРИГОРИЈА ЦАМБЛАКА У XX ВЕКУ: РАЗВИТАК СРПСКЕ БИОГРАФИЈЕ

Липар 80 (2022), (стр. 9-23)

АУТОР(И): Анка Ж. Симић

Е-АДРЕСА: anka.simic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.009S

САЖЕТАК:

На основу прегледа критичке мисли XX века, у раду показујемо особености стваралаштва Григорија Цамблака  и његовог утицаја на развитак старе српске биографије. Григорије Цамблак  је у критичкој мисли XX века реципиран као неко ко је био у вечитом странствовању, међусловенска личност и авантуриста. Из пропале Бугарске, дошао је у напредну Србију деспота Стефана, бивајући и игуманом манастира Дечана. Цамблаково књижевно стваралаштво, Павле Поповић, Ђорђе Трифуновић, Димитрије Богдановић и Милан Кашанин самеравају највише на основу једног његовог дела које и сами детерминишу као главно – Живот Стефана Дечанског. Међу осталим списима Григорија Цамблака јесу: Служба Светом краљу Стефану и Опис преноса моштију Свете Петке из Видина у Србију, које је, са Животом Стефана Дечанског, Григорије састављао у Србији, Похвала патријарху Јефтимију, Похвала кијевском митрополиту Кипријану, Мучење Светог Јована Новог и Служба Светом Јовану Новом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српска средњовековна књижевност, рецепција, Григорије Цамблак, промене

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Мак Данијел 1989: Г. Мак Данијел (прир.), Данилови настављачи : Данилов Ученик, други настављачи Даниловог зборника, Београд: Просвета: Српска књижевна задруга.
 • Јовановић 2015: Т. Јовановић (прир.), Данило II, Данилов ученик, Григорије Цамблак, Јефимија, Данило III, Стефан Лазаревић, Андоније Рафаил, Константин Филозоф, Јелена Балшић, Никон Јерусалимац, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.
 • Мак Данијел, Петровић 1988: Г. Мак Данијел, Д. Петровић (прир.), Животи краљева и архиепископа српских, Службе, Београд: Српска књижевна задруга: Просвета.
 • Цамблак 1972: Г. Цамблак, Слово о преносу моштију Свете Петке из Трнова у Видин и
 • Србију, предговор, превод и напомене Ђорђе Трифуновић, Пожаревац: Књижевни часопис „Браничево”.
 • Цамблак 1989: Г. Цамблак, Житије Стефана Дечанског, у: Г. Цамблак, Књижевни рад у Србији, Београд: Просвета, 49–87.
 • Цамблак 1989: Г. Цамблак, Служба Стефану Дечанском, у: Г. Цамблак, Књижевни рад у Србији, Београд: Просвета, 87–117.

Литература

 • Богдановић 1975: Д. Богдановић, Старе српске биографије, избор и предговор Д. Богдановић, Београд: Просвета.
 • Богдановић 1978: Д. Богдановић, Развој жанрова у српској књижевности XIII века, Београд: Богословље, год. 22 (37), св. 1/2, Београд, 67–74.
 • Богдановић 1991: Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Богдановић 1991: Д. Богдановић, Ликови светитеља, Београд: „ТРГОАГЕНТ”.
 • Jaus 1978: H. R. Jaus, Estetika recepcije: izbor studija, prev. D. Gojković, predgovor Z. Konstantinović, Beograd: Nolit.
 • Јухас-Георгиевска 2007: Љ. Јухас-Георгиевска, Лик Стефана Дечанског код Даниловог
 • ученика и Григорија Цамблака (транспозиција стварности), Београд: Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Књижевност и стварност, 36/2, Београд, 23–39.
 • Кашанин 2002: М. Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Лазић 2008: М. Лазић, Српска естетика аскетизма, Београд: Света Српска Царска Лавра манастир Хиландар.
 • Маринковић 1971: Р. Маринковић, О српској средњовековној биографској књижевности и о месту Григорија Цамблака у њој, Београд: Књижевност и језик, год 18. бр. 3/4, Београд, 1–17.
 • Петровић 1991: Д. Петровић, Књижевни рад Глигорија Цамблака у Србији, Приштина: Академија наука и уметности Косова.
 • Поповић 1936: П. Поповић, Стари српски животописи XV и XVII века, у: Цамблак, Константин, Пајсије, Старе српске биографије XV и XVII века, прев. Л. Мирковић, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Поповић 1965: П. Поповић, „Житије Стефана Дечанског” Григорија Цамблака, у: Ђ. Трифуновић (прир.), Стара књижевност, Београд: Нолит, 423–449.
 • Поповић 1999: П. Поповић, Преглед српске књижевности, прир. академик Мирослав
 • Пантић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Поповић 2001: П. Поповић, Стара српска књижевност, Београд: Завод за уџбенике и  наставна средства.
 • Поповић 2002: П. Поповић, Књижевна критика – књижевна историографија, прир. академик Мирослав Пантић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Ређеп 1970: Ј. Ређеп, Два лика Стефана Дечанског у старој српској књижевности, Нови Сад: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XIII/1, Нови Сад, 353–358.
 • Ређеп 2008: Ј. Ређеп, „Григорије Цамблак”, у: Ј. Ређеп, Старе српске биографије, Нови Сад: Прометеј, 97–102.
 • Трифуновић 1965: Ђ. Трифуновић, Стара књижевност, Београд: Нолит.
 • Трифуновић 1972: Ђ. Трифуновић, Стара књижевност, друго издање, Београд: Нолит.
 • Трифуновић 1972: Ђ. Трифуновић, Пренос светитељских моштију као тема српске средњовековне књижевности, у: Г. Цамблак, Слово о преносу моштију свете Петке из Трнова у Видин и Србију, Пожаревац: Књижевни часопис „Браничево”, 5–7.
 • Трифуновић 1974: Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд: „Вук Караџић”.
 • Трифуновић 1976: Ђ. Трифуновић, Кратак преглед југословенских књижевности средњег  века, записи са предавања Ђорђа Трифуновића, Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета.