СПОРАЗУМ О ТРОШКОВИМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА – ПОЈАМ, СПОРНА ПИТАЊА И МОГУЋЕ ПРОЦЕСНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ

Гласник права (2023/2)  (стр. 3-21)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јанко Муњић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: munjicjanko@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/GP.1402.03M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У позитивном кривичном процесном праву Републике Србије предвиђене су три врсте споразума које могу закључити јавни тужилац и окривљени и то: споразум о признању кривичног дела, споразум о сведочењу окривљеног и споразум о сведочењу осуђеног. Обавезни конститутивни елемент тих споразума, са изузетком споразума о сведочењу осуђеног, јесте и тзв. „споразум о трошковима кривичног поступка“. Аутор је у раду указао на одређене законодавне пропусте, односно потребу прецизирања и адекватнијег легислативно-техничког формулисања одговарајућих одредаба Законика о кривичном поступку. У том смислу, нарочит фокус је усмерен на право оштећеног на изјављивањежалбе против пресуде којом је прихваћен споразум о признању кривичног дела, закључен између јавног тужиоца и окривљеног, са акцентом на право побијања ове пресуде у делу у коме је одлучено о трошковима кривичног поступка. Поред тога, посебан део рада је посвећен питању ослобођења окривљеног од обавезе плаћања трошкова кривичног поступка, као једне од могућности при закључењу споразума о трошковима кривичног поступка. Резултати спроведеног истраживања указују да је српски законодавац опсервирана питања могао, односно морао обрадити на примеренији начин, те су у завршном делу рада дате сугестије чијом би се имплементацијом у домаће законодавство постојећа решења подигла на квалитативно виши ниво.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

трошкови кривичног поступка, споразум о признању кривичног дела, споразум о трошковима кривичног поступка, процесне злоупотребе, ослобођење од плаћања трошкова кривичног поступка, право на правно средство, судска пракса.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: