ПОЧЕТАК РАЗВОЈА ЗДРАВСТВА У ПИРОТСКОМ ОКРУГУ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 277-284)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марко М. Јеремић, Нинослав С. Станојловић, Ана П. Вуковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: marko.m.jeremic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.277J

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Предмет овога рада јесте представљање почетака развоја здравствене струке у југоисточној Србији и Пиротском округу. Историјски подаци су прикупљани кроз анализу постојеће литературе и историографске грађе, и анализирани су системат- ски и фактуелно.

Здравствена култура у пиротском крају крајем 19. века се није разликовала од стања које је постојало на територији тадашње Кнежевине Србије. Народна медицина је била обележје пиротског краја и током прве половине 20. века. Вештина лечења се преносила усменим путем и била је на граници између врачања, надрилекарства и фито- терапије. Било је медицинских знања која су се преносила и писаним путем. Најстарији сачувани медицински спис у Понишављу је Пиротска лекаруша настала крајем 18. века (Лилић 1994). Уласком Пирота у састав Кнежевине Србије крајем 19. века почиње ра- звој организоване здравствене заштите доласком првих лекара странаца и отварањем првих болница и апотека.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

историја здравства, развој здравства, култура, Пиротски округ.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Дедић (2009): Д. Дедић, Куга у Јагодини 1837. године, интернет издање, Јаго- дина: Историјски архив Јагодина. Преузето 16. фебруара 2023. са: http://www.arhivja. org. rs/images/kuga_u_jagodini_1837.pdf.
 • Историјат подружнице СЛД: Историјат Подружнице Српског лекарског друштва, Пирот: Подружница Српског лекарског друштва. Преузето 24. фебруара 2023. са: http://www.sldpirot.rs/istorijat.html
 • Јеремић, Вуковић, Станојловић, Вуковић, Марковић (2015): М. Јеремић,   А. Вуковић, Н. Станојловић, Р. Вуковић, Д. Марковић, Историја медицине у Јаго- динском округу, Стоматолошки гласник Србије, 62(4), 184–195.
 • Јеремић, Вуковић, Станојловић, Марковић (2017): М. Јеремић, А. Вуковић, Н. Станојловић, Д. Марковић, Историјат развоја апотекарства у Јагодини, Тимочки медицински гласник, 42(2), 110‒116.
 • Катић (1967): Р. Катић, Српска медицина од 9. до 19. века, Београд: Научно дело.
 • Календар (1895): Календар са шематизмом Краљевине Србије за 1895. годину, Санитет, Општински лекари, Министарство унутрашњих дела.
 • Календар (1879): Календар са шематизмом Кнежевине Србије за 1879. годину, Војна надлештва и заводи. Преузето 27. фебруара 2023. са: https://www.scribd.com/ document/342031872/Kalendar-sa-sematizmom-Knezevine-Srbije-1879#,
 • Лилић (1994): Б. Лилић, Историја Пирота и околине, Прва књига: Пирот у периоду турске власти 1804–1879, Пирот: НИП Хемикалс.
 • Лилић (1998): Б. Лилић, Изабрани радови Пирот, Пирот: НИП Хемикалс. Лилић (1994) Б. Лилић, Историја Пирота и околине, Друга књига: 1878‒1918, Пирот: НИП Хемикалс.
 • Марјановић (1971): В. Марјановић, Оснивање прве апотеке у Пироту 4. авгу- ста 1880, Пиротски зборник, 3, 86.
 • Николић (1974): M. B. Николић, Стари Пирот, Етнолошке белешке из про- шлости града, Пирот: Музеј Понишавља.
 • Николић (1981): И. Николић, Пирот и срез Нишавски 1801–1883, Грађа 1, Пирот: Музеј Понишавља.
 • Николић (1982): И. Николић, Пирот и срез Нишавски: 1883‒1903, грађа, Књ. 3, Пирот: Музеј Понишавља.
 • Николић (1982): И. Николић, Пирот и срез нишавски: 1883-1903, грађа, Књ. 2, Пирот: Музеј Понишавља.
 • Павловић (2002): Б. Павловић, Историја српске медицине, Београд: Службе- ни лист СРЈ.
 • Поповић (2010): Љ. Поповић, Пописи и шематизам у Пиротском округу 1879‒1914. године, Пирот.
 • Српске новине, бр. 103, 11. мај 1911.
 • Српске новине, бр. 107, 15. мај 1913.
 • Службени војни лист, 23. децембар 1919.
 • Станојловић (2006): Н. Станојловић, Нишки апотекар Петар Пера Аранђело- вић (1862‒1938), Зборник Народног музеја Ниш, бр. 15, 191‒196.
 • ТЗШ КС (1900): Трговинско-занатлијски шематизам КС: Трговинско-зана- тлијски шематизам Краљевине Србије за 1900. годину, Апотекари у Пироту, стр. 320.
 • ТЗШ КС (1901): Трговинско-занатлијски шематизам Краљевине Србије за 1901. годину, Апотекари у Пироту, стр. 322.
 • Ћирић (2009): Д.Ћирић, Здравствене прилике и хигијенске навике у Пироту у 19. и почетком 20. века. Преузето 11. фебруара 2023. са: https://www.rastko.rs/rastko/ delo/13238.
 • Фотић (2005): А. Фотић, Приватни живот у српским земљама у освит мо- дерног доба, Београд: Клио.
 • Филипов (2018): Л. Филипов, Странци невољно долазили у Пирот али му оставили културно наслеђе. Преузето 14. фебруара 2023. са: https://www.juznevesti. com/Drushtvo/Stranci-nevoljno-dolazili-u-Pirot-ali-mu-ostavili-kulturno-nasledje.sr.html

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org